Świetlica

 „Wychowanie dzieci jest zadaniem, któremu trzeba poświęcić wiele czasu, jeśli nie chce się tracić czasu”.

Jean-Jacques Rousseau


Świetlica otwarta od
poniedziałku do piątku od godziny 6.30 do 16.30
Procedury przyprowadzania i odbierania dziecka ze świetlicy

  1. Dzieci zapisane do świetlicy przyprowadzane i odbierane są przez rodziców/prawnych opiekunów
  2. Wychowankowie mogą być odbierani przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców/ prawnych opiekunów. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione (zał. nr 1)
  3. W przypadku odbierania dziecka przez osobę niewskazaną wcześniej, musi ona posiadać pisemne upoważnienie, czytelnie podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów, z aktualną datą. Jeżeli upoważnienie znajduje się w dzienniczku ucznia, dzienniczek zostaje w dokumentacji świetlicy do następnego dnia. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka ze świetlicy stanowi (zał. nr 2a)
  4. Rodzice/ prawni opiekunowie ponoszą prawną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę
  5. W przypadku samodzielnego powrotu do domu, dziecko musi posiadać pisemne oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów, którzy wyrażają zgodę na wyjście oraz deklarację, iż ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo
  6. Dziecko odbierane jest ze świetlicy po uprzednim zgłoszeniu wychowawcy świetlicy
  7. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia samodzielnego powrotu dziecka do domu.