Oferta edukacyjna

„Naszym celem jest nie tylko rozwijanie umysłów za pomocą nauk i umiejętności,lecz także uszlachetnianie serc i dusz.”

z myśli Stanisława Konarskiego

Nasza szkoła wspomaga harmonijny rozwój intelektualny, emocjonalny, duchowy, fizyczny dzieci w oparciu o takie wartości jak: miłość, dobro, prawda, mądrość, wolność, piękno.

Priorytetowym celem naszych działań jest, aby każdy absolwent naszej szkoły:

 • nabył wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji,
 • umiał korzystać z różnych źródeł informacji,
 • był aktywny, sprawny, twórczy i pracowity, kulturalny, uczciwy, koleżeński oraz otwarty na innych,
 • potrafił zadbać o swoje zdrowie,
 • kochał i szanował swój kraj będąc jednocześnie świadomym przynależności do wielkiej „rodziny” europejskiej,
 • we wszystkich przejawach swego życia prezentował proekologiczną postawę.

 

Podejmujemy wiele działań, aby nasza szkoła była dla dzieci ich drugim domem. 
Otaczamy uczniów życzliwą opieką i tworzymy atmosferę sprzyjającą osiągnięciu przez nich sukcesów, budowaniu poczucia własnej wartości.
Rozwijamy w uczniach potrzebę wkraczania w fascynujący świat wiedzy.
Nauczyciele wspólnie z rodzicami podejmują działania zmierzające do prawidłowego rozwoju każdego dziecka.
Procesem dydaktyczno-wychowawczym kieruje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która dba o harmonijny rozwój każdego dziecka, jaki dokonuje się w procesie umysłowego, moralno-społecznego, artystycznego i fizyczno-zdrowotnego kształcenia.
Nauczyciele w naszej szkole tworzą i wdrażają opracowane przez siebie programy.

 

Naszym uczniom zapewniamy:

 • wysoki poziom nauczania,
 • naukę języka obcego od klasy pierwszej,
 • zajęcia w nowocześnie wyposażonej pracowni komputerowej,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • pomoc pedagoga szkolonego,
 • opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej,
 • korzystanie ze zbioru bibliotecznego oraz czytelni wyposażonej w komputery z Funduszu EFS,
 • opiekę pielęgniarki szkolnej,
 • obiady w stołówce szkolnej, uczestnictwo w różnorodnych kołach zainteresowań
 • szeroki program imprez klasowych, ogólnoszkolnych i o zasięgu ogólnokrajowym
 • konkursy przedmiotowe, artystyczne, turnieje sportowe, np.: „Rozmus”, „Bezpiecznie poruszam się po drodze”.
 • wycieczki turystyczno – krajoznawcze, wyjazdy do kin, teatrów, filharmonii, muzeów,
 • w czasie ferii: zajęcia sportowe oraz możliwość z korzystania z zasobów biblioteki szkolnej.

 

Nauczyciele w zakresie wspierania uczniów i rodziców współpracują między innymi z:

 • Radą Rodziców,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,
 • Szkołą Muzyczną,
 • Urzędem Miasta,
 • Komendą Policji,
 • Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt,
 • Strażą Pożarną,
 • Komendą Hufca ZHP im. Marynarki Wojennej RP,
 • Narodowym Teatrem Edukacji z Wrocławia,
 • Młodzieżowym Domem Kultury,
 • Klubem Sportowym „MARATON”,
 • Komendą Portu Marynarki Wojennej,
 • Towarzystwem Przyjaciół Świnoujścia,
 • Ligą Ochrony Przyrody.