Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu

według zaleceń MEiN, MZ i GIS

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 679).

OGÓLNE ZASADY DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK:

Szczepienie – rekomendowane dla pracowników szkoły oraz uczniów.

Higiena – częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.

Wietrzenie – zaleca się w ramach utrzymania higieny otoczenia.

Organizacja zajęć:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 2. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się. Codzienna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 4. Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli ręce wodą z mydłem.
 5. Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzili do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.
 6. Ogranicza się przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania wytycznych  szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.
 7. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 9. Obowiązują ogólne zasady higieny:

- częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),

- ochrona podczas kichania i kaszlu,

- unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

- niedzielenie się zaczętym jedzeniem.

 1. Zaleca się regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących, infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć.
 2. Zaleca się wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy.
 3. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 4. Zaleca się, aby uczniowie nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Higiena, czyszczenie lub dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Rekomenduje się, aby wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do szkoły (w tym rodzice uczniów), zachowały higienę rąk, a jeżeli jest to możliwe, myły ręce.
 2. Zaleca się regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowi w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy zapewnić regularne czyszczenie i napełnianie dozowników z mydłem.
 3. Prace porządkowe będą monitorowane codziennie, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 4. Zaleca się monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
 5. Stosowane środki do dezynfekcji powierzchni, należy ściśle przestrzegać zgodnie z zaleceniami  producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić zasady prawidłowego mycia rąk.
 7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym o ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.
 8. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.
 9. Należy regularnie opróżniać i czyścić kosze na odpady.

Gastronomia

 1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia, jadalnia, inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków) w szkole należy zapewnić warunki higieniczne wymagane przepisami prawa.
 2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne i odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych.

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia choroby zakaźnej u pracowników

 1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 3. Zaleca się wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów choroby infekcyjnej.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.
 5. Zaleca się ustalenie miejsc, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną, i przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego
w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 6
im. Mieszka I w Świnoujściu

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego

z dnia 31 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195)

 OGÓLNE ZASADY:

Szczepienie – rekomendowane dla pracowników szkoły oraz uczniów.

Higiena – częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.

Wietrzenie – zaleca się w ramach utrzymania higieny otoczenia.

Organizacja opieki:

 1. Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 2. Rekomenduje się, aby dzieci po przyjściu (przebraniu się) do placówki w pierwszej kolejności myły ręce wodą z mydłem.
 3. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 4. Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci mogli wchodzić do budynku placówki lub na teren placówki, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.
 5. Rekomenduje się ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania wytycznych szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.
 6. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem środków ostrożności (tylko osoba zdrowa).
 7. Rodzice/opiekunowie dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki.
 8. Zaleca się wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) przynajmniej w czasie gdy dzieci nie przebywają w sali oraz, w razie potrzeby, również w czasie zajęć.
 9. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 10. Jeśli pracownik podmiotu zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję choroby zakaźnej należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
 11. Zaleca się, w miarę możliwości, dopilnowanie stosowania przez dzieci ogólnych zasady higieny w tym m.in: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, nie dzielenie się zaczętym jedzeniem (uczenie dzieci zasady: nie dawaj gryza koledze, nie dawaj łyka koledze, nie liż zabawki).
 12. Rekomenduje się aktywność fizyczną u dzieci poprzez m.in. korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie na terenie podmiotu, ale z możliwością skorzystania z terenów rekreacyjnych.
 13. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu.
 14. Rekomenduje się zdrowe odżywianie i pamiętanie o nawodnieniu organizmu (stosowaniu zróżnicowanej diety, unikaniu wysoko przetworzonej żywności, jedzeniu warzyw).

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:

 1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 2. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a jeśli są dozowniki płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 3. Prace porządkowe będą monitorowane codziennie, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatur, włączników.
 4. Stosowane środki do dezynfekcji powierzchni, należy ściśle przestrzegać zgodnie z zaleceniami  producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet, regularne odbieranie odpadów i czyszczenie pojemników na odpady.

Gastronomia

 1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia, jadalnia, inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków) w instytucji należy zapewnić warunki higieniczne wymagane przepisami prawa.
 2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne i odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dziecka:

 1. Do pracy w podmiocie powinny przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.
 2. Zaleca się, aby do placówki przychodziły dzieci bez objawów choroby infekcyjnej lub sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to także ich opiekunów.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej dyrektor placówki odsuwa go od wykonywanych czynności, jeśli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.
 4. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby u dziecka należy niezwłocznie skontaktować się z rodzicem/opiekunem, w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
 5. Rekomenduje się wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, środki myjące, preparat dezynfekujący) pomieszczenia lub wydzielenie obszaru, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.
 6. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami

sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami podmiotu, a także umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 1. Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.