Obiady

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z OBIADÓW

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. MIESZKA I W ŚWINOUJŚCIU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez kuchnię Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Szkolnej 1 w Świnoujściu dla budynku A oraz przez kuchnię szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza 10  w Świnoujściu dla budynku B.

2.     Obiady wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w stołówkach szkolnych budynku A i B, w godzinach od 1130 do 1345.

3.     Postanowienia niniejszego regulaminu, ogłoszenia dotyczące stołówki, w tym opłat miesięcznych za posiłki, zamieszczane są na drzwiach szkoły oraz na stronie internetowej SP – 6 szkolasp6.pl

UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z OBIADÓW

  1. Do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej uprawnieni są:

a)     uczniowie SP-6, wnoszący wpłaty indywidualnie

b)     pracownicy zatrudnieni w SP-6

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA OBIADY

1. Ustalone opłaty za obiady wydawane w stołówce SP-6:

a)     opłata za jeden obiad dla ucznia wynosi 6,00 zł

b)     opłata za jeden obiad dla pracowników pedagogicznych SP-6 wynosi 10,00 zł

c)      opłata za jeden obiad dla pracowników niepedagogicznych SP-6 wynosi 10,00 zł + 8% Vat

2. Wysokość opłat za korzystanie z obiadów przez uczniów ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowywania posiłków (wsad do kotła).

3. Wysokość opłat za korzystanie z obiadów przez pracowników ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowywania posiłków powiększony o narzut.

4. W sytuacji wzrostu cen żywności w czasie trwania roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany wysokości odpłatności, po uprzednim poinformowaniu zainteresowanych.

WNOSZENIE OPŁAT ZA OBIADY

1.     Opłaty za obiady na dany miesiąc przyjmowane są według informacji podawanych na drzwiach szkoły i stronie internetowej SP-6 w zakładce obiady.

2.     Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry.

3.   W przypadku braku wpłaty  uczeń nie będzie mógł korzystać z posiłków.

4.     W celu poprawy płynności środków finansowych między bankami rodziców a bankiem placówki wprowadzony jest następujący termin wpłat za obiady, który obowiązuje cały rok szkolny, tj. od 20-go do 26-go każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc zaprowiantowania (w miesiącu lutym od 15-go do 22-go).

5.     Wpłat należy dokonać w ustalonych terminach, w kasie szkoły lub na  konto bankowe (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia).

Numer rachunku bankowego : Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu

31 1240 3914 1111 0000 3087 6592.

6.   W przypadku niedotrzymania wyżej wymienionego terminu wpłaty istnieje możliwość wpłaty do 5-go każdego miesiąca wyłącznie w kasie szkoły.

Jednocześnie należy być świadomym, że uczeń rozpocznie korzystanie z obiadów po dwóch dniach od dokonania wpłaty.

ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

1.     W związku z koniecznością zamawiania obiadów poza SP-6 (usługa cateringu) a nieobecnością ucznia w szkole nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za wykupione obiady.

2.     W przypadku nieobecności ucznia w szkole należy odebrać przygotowany posiłek we własnych pojemnikach w godzinach wydawania obiadów, tj. od 1145 do 1345.

3.     O planowanych nieobecnościach ucznia (np. wycieczki, wyjazdy do lekarzy specjalistów) rodzic zobowiązany jest poinformować o fakcie pracownika kasy przed wystawieniem paragonu i wydaniem karty obiadowej, a o całkowitej rezygnacji z obiadów - na miesiąc przed planowaną rezygnacją.

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

1.     Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania się.

2.     Po spożyciu posiłku brudne naczynia należy odnieść do wyznaczonego miejsca.

3.     Spożywać obiady można w wyłącznie w stołówce szkolnej.

4.     Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniu stołówki osobom prywatnym, w tym również rodzicom uczniów.

5.     Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających z obiadów czuwają wyznaczeni nauczyciele.

POSTANOWIENI KOŃCOWE

1.     O wszelkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki szkoły decyduje Dyrektor SP-6.

2.     Wszelkie zmiany w regulaminie dokonuje Dyrektor Szkoły SP-6 

3.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 07-09-2020 rok

  

 

OBIADY     ZA   LISTOPAD  2020

Budynek  A 

 

Uczniowie

--

18

dni

x

6,00

=

108,00

Pracownicy

--

18

dni

x

10,00

=

180,00

 

Budynek  B

 

Uczniowie

--

19

dni

x

6,00

=

114,00

Pracownicy

--

19

dni

x

10,00

=

190,00

 

Termin płatności   od  20 do 26  października 2020
na konto: 31 1240 3914 1111 0000 3087 6592.

(w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia). 

W przypadku niedotrzymania wyżej wymienionego  terminu wpłaty istnieje możliwość wpłaty do
5-go każdego miesiąca wyłącznie w kasie szkoły

 

 

Wpłat należy dokonywać wyłącznie w kasie szkoły w godzinach i dniach otwarcia kasy.

 

 

Przypominamy, że:

  • w przypadku nieobecności dziecka w szkole obiad można zabrać do domu we własnych pojemnikach
  • jest brak możliwości dokonywania odpisów
  • nieterminowe wpłaty spowodują, że uczeń nie będzie zaprowiantowany
  • Szkoła Podstawowa nr 6 - budynek A - catering prowadzi Szkoła Podstawowa nr 4
  • Szkoła Podstawowa nr 6 - budynek B - catering prowadzi Szkoła Podstawowa nr 1
  • nie ma możliwości wpłat za obiady w sekretariacie szkoły

 

 

K A S A    C Z Y N N A

 

Poniedziałek

12.00

-

15.00

Wtorek

nieczynne

Środa

8.00

-

12.00

Czwartek

nieczynne

Piątek

12.00

-

14.00