Obiady

 

Regulamin korzystania z obiadów

w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez kuchnię Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Szkolnej 1 w Świnoujściu dla budynku A oraz przez kuchnię szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza 10 w Świnoujściu dla budynku B.

2.      Obiady wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w stołówkach szkolnych budynku A i B, w godzinach od 11:45 do 13:45.

3.   Postanowienia niniejszego regulaminu, ogłoszenia dotyczące stołówki, w tym opłat miesięcznych za posiłki, zamieszczane są na tablicy informacyjnej szkoły oraz na stronie internetowej SP – 6.

II. UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z OBIADÓW

1.      Do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej uprawnieni są:

a)      uczniowie SP-6, wnoszący wpłaty indywidualnie;

b)      uczniowie, których obiady dofinansowane są przez MOPR;

c)      pracownicy zatrudnieni w SP-6.

III. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA OBIADY

1.      Ustalone opłaty za obiady wydawane w stołówce SP-6:

a)      opłata za jeden obiad dla ucznia wynosi 6,00 zł

b)      opłata za jeden obiad dla pracowników pedagogicznych SP-6 wynosi 10,00 zł

c)      opłata za jeden obiad dla pracowników niepedagogicznych SP-6 wynosi 10,00 zł + 8% Vat

2.   Wysokość opłat za korzystanie z obiadów przez uczniów ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowywania posiłków (wsad do kotła).

3.    Wysokość opłat za korzystanie z obiadów przez pracowników ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowywania posiłków powiększony o narzut.

4.      W sytuacji wzrostu cen żywności w czasie trwania roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany wysokości odpłatności, po uprzednim poinformowaniu zainteresowanych.

IV. WNOSZENIE OPŁAT ZA OBIADY

1.      Opłaty za obiady na dany miesiąc przyjmowane są według informacji podawanych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej SP-6.

2.      Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry.

3.      W przypadku braku wpłaty  uczeń nie będzie mógł korzystać z posiłków.

4.    Wpłaty dokonane po terminie spowodują, że uczeń rozpocznie korzystanie z obiadów w późniejszym czasie.

5.   W celu poprawy płynności środków finansowych między bankami rodziców a bankiem placówki wprowadzony jest następujący termin wpłat za obiady, który obowiązuje cały rok szkolny, tj. od 20-go do 26-go każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc zaprowiantowania (w miesiącu lutym od 15-go do 22-go).

6.    Wpłat należy dokonać w ustalonych terminach na konto bankowe (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia, dni w których uczeń nie będzie korzystał z posiłków). Numer rachunku bankowego: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu 31 1240 3914 1111 0000 3087 6592.

V. ZWROT ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

1.   W związku z koniecznością zamawiania obiadów poza SP-6 (usługa cateringu) a nieobecnością ucznia w szkole nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za wykupione obiady.

2.    W przypadku nieobecności ucznia w szkole należy odebrać przygotowany posiłek we własnych pojemnikach w godzinach wydawania obiadów, tj. od 11:45 do 13:45.

VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

1.      Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania się.

2.      Po spożyciu posiłku brudne naczynia należy odnieść do wyznaczonego miejsca.

3.      Spożywać obiady można wyłącznie w stołówce szkolnej.

4.      Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniu stołówki osobom prywatnym, w tym również rodzicom uczniów.

5.      Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających z obiadów czuwają wyznaczeni nauczyciele.

VII. POSTANOWIENI KOŃCOWE

1.      O wszelkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki szkoły decyduje Dyrektor Szkoły SP-6.

2.      Wszelkie zmiany w regulaminie dokonuje Dyrektor Szkoły SP-6.

3.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-03-2021 rok  

 

OBIADY   ZA   CZERWIEC  2021

nr 31 1240 3914 1111 0000 3087 6592

 

wpłat można dokonywać od dnia 20 do dnia 26 maja 2021r.

              dokonane wpłaty muszą być widoczne na koncie dnia 26 maja 2021r.

w czerwcu obiady będą wydawane 01; 02 i od  07 do 24 czerwca 2021r.

Budynek  A 

 

Uczniowie

--

16

dni

x

6,00

=

96,00

Pracownicy

--

16

dni

x

10,00

=

160,00

 

Budynek  B

 

Uczniowie

--

16

dni

x

6,00

=

96,00

Pracownicy

--

16

dni

x

10,00

=

160,00

 

Wpłat należy dokonywać  przelewem na konto bankowe
31 1240 3914  1111 0000 3087 6592,  w tytule przelewu należy wskazać
imię i nazwisko ucznia oraz klasę, dni w których uczeń nie będzie korzystał z posiłków.

 

Przypominamy, że:

  • jest brak możliwości dokonywania odpisów
  • nieterminowe wpłaty spowodują, że uczeń nie będzie zaprowiantowany
  • Szkoła Podstawowa nr 6 - budynek A - catering prowadzi Szkoła Podstawowa nr 4
  • Szkoła Podstawowa nr 6 - budynek B - catering prowadzi Szkoła Podstawowa nr 1
  • nie ma możliwości wpłat za obiady w sekretariacie szkoły

 

 Informujemy, iż na podstawie Uchwały Nr XXIX/233/2020 Rady Miasta Świnoujście z dnia 9 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Świnoujściu oraz nadania jej statutu oraz Uchwały Nr XXIX/234/2020 Rady Miasta Świnoujście z dnia 9 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi

od 1 marca 2021 roku obsługa administracyjno-księgowa szkół i jednostek oświatowych zostaje przekazana do Centrum Usług Wspólnych Gminy Miasto Świnoujście w Świnoujściu.

W związku z wprowadzeniem obrotu bezgotówkowego w jednostkach oświatowych, zawiadamiamy, iż od dnia 01 marca 2021r. w szkole przestaje funkcjonować kasa.

Wpłaty za obiady za miesiąc kwiecień 2021 r. dokonywane będą wyłącznie na konto bankowe Szkoły nr 31 1240 3914 1111 0000 3087 6592 zgodnie z regulaminem