Projekt EFSy

Szanowni Rodzice,

rozpoczynamy rekrutację uczniów do projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście” .

Projekt realizowany jest przez Gminę Miasto Świnoujście w czterech szkołach: Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego, Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II.

Głównym celem projektu jest wdrożenie nowoczesnego systemu indywidualnej pracy z uczniami, który ma doprowadzić do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia oraz zdobycia umiejętności poruszania się po rynku pracy. Dzięki projektowi, szkoły biorące w nim udział, zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do pracowni przedmiotowych, w tym także w sprzęt Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Zapraszamy rodziców do zapoznanie się z treścią Regulaminu uczestnictwa w projekcie, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego  – dokumenty te są dostępne  w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły: http://www.szkolasp6.pl

Pomocą w wypełnieniu formularza oraz wskazaniu zajęć dodatkowych zgodnych z zainteresowaniami i indywidualnymi potrzebami dziecka, służą wychowawcy klas.

Z chwilą zakwalifikowania się do projektu, uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te będą dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły po zakończeniu naboru.

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 11 października 2019 roku

Do pobrania:

1.   Formularz Zgłoszeniowy

2.   Wykaz zajęć dodatkowych do wyboru przez uczestników projektu

3.   Deklaracja uczestnictwa w projekcie

4.   Oświadczenie uczestnika

5.   Regulamin uczestnictwa w projekcie

 

 

 

Projekt współfinansowany  jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

 na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym,

gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym

w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.