Procedury

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu

 od 1 września 2020 r. w okresie zagrożenia Covid-19.

Świnoujście 01 września 2020 r.


WARIANT „A”

Organizacja, zasady, procedury

 

 1. Podstawy prawne organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021
  w reżimie sanitarnym.
 2. Rozwiązania organizacyjne zwiększające bezpieczeństwo uczniów i pracowników przed zakażeniem koronawirusem.
 3. Procedury ochrony uczniów i pracowników przed Covid-19.

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.1.Podstawy prawne organizacji pracy szkoły od 1 września 2020 r. w reżimie sanitarnym i obowiązki dyrektora.

Są to:

1)      Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.);

2)      Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);

3)      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) -art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5;

4)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) - § 18;

5)      Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

(Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.);

6)      Ustawa z dnia 26 stycznia 1992 r. – Karta Nauczyciela – art. 6 i 7 (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215);

7)      Wytyczne MEN, GIS i MZ z dnia 5 sierpnia 2020 r. do organizacji nauki od
1 września 2020 r;

8)      Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) – art. 207

9)      Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389)

10)   Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1385)


W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie stacjonarnego funkcjonowania w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa.

Postanowienia ogólne

1.      Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mieszka I odpowiada Dyrektor Szkoły, zwany dalej Dyrektorem.

2.      W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3.      Zajęcia dydaktyczne w szkole odbywają się od 800 do 1710.

4.      Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (świetlicowe) od 630 do 1630.

5.      Każda klasa ma wyznaczoną swoją salę, w której przebywa podczas zajęć.

 


2.      Rozwiązania organizacyjne zwiększające bezpieczeństwo uczniów i pracowników przed zakażeniem koronawirusem.

1)      Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu mieści się w dwóch budynkach:

a)      budynek A – oddział zero, klasy I – V

b)      budynek B – klasy VI – VIII

2)      Od 1 września 2020 r. w szkole będzie obowiązywała dwuzmianowość, co pozwoli na rozładowanie tłoku.

3)      W klasach I – III sala jest dzielona na dwie klasy – jedni uczniowie na pierwszą zmianę, druga klasa na drugą zmianę.

4)      Oddział zero ma wyznaczoną swoją salę.

5)      Klasy IV – VIII mają wyznaczone swoje sale, do których dochodzą nauczyciele.

6)      Uczniowie zmieniają jedynie sale na zajęcia z informatyki, wychowania fizycznego i klasy dzielone na języki.

7)      Zarówno w budynku A i B uczniowie będą wchodzić do szkoły dwoma wyznaczonymi wejściami w celu rozładowania tłoku.

8)      Ze względu na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa w obydwu budynkach z użytku wyłączone zostały szatnie, uczniowie odzież wierzchnią będą przechowywać w swoich klasach.

9)      W kasach I – III oraz oddziale zero nie ma dzwonków nauczyciele regulują przerwy tak, aby w czasie pobytu dzieci na korytarzu nie stykały się z uczniami innej klasy.

10)   Uczniowie klas IV – VIII będą wychodzić na przerwy według ustalonego grafiku, piętrami.

11)   W czasie przechodzenia częściami wspólnymi będą obowiązywały maseczki lub przyłbice.

12)   Do klas I – III dziecko może przyprowadzać tylko jeden rodzić.

13)   W każdej sali lekcyjnej i przed wejściami do szkoły będą znajdowały się dezynfektory.

14)   W każdym budynku zostały stworzone izolatki wyposażone w dezynfektory maski, przyłbice i fartuchy ochronne.

15)   Po wejściu do budynku szkoły każdemu dziecku za zgodą rodziców mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik. Jeżeli temperatura będzie równa lub wyższa 38o C informujemy rodziców, którzy niezwłocznie powinni odebrać dziecko ze szkoły. Obowiązuje od dnia 19.10.2020 r

16)   Nauczyciele są zobowiązani do zakrywania nosa i ust (noszenie maseczek lub przyłbic) na terenie całej szkoły oraz podczas prowadzenia lekcji w klasie. Obowiązuje od 05.10.2020 r.

17)   Przed przystąpieniem do pracy pracownikom szkoły mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik. Jeżeli temperatura będzie równa lub wyższa 38 o C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej. Obowiązuje od dnia 12.10.2020 r


Załącznik 1

do Zarządzenia Dyrektora nr 10

z dnia 27.08. 2020 r.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie jeden rodzic dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO.

I.         Przyprowadzanie dziecka do szkoły

1.      Dzieci są przyprowadzane przez osoby zdrowe.

2.      Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

3.      Do szkoły jeden rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.

4.      Uczniowie klas IV – VIII przychodzą do szkoły zdrowi.

5.      W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte do szkoły, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatce do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatce.

6.      Rodzice wchodzą jedynie do przedsionka szkoły.

7.      Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans społeczny 1,5 metrów.

8.      Rodzic przyprowadzający dziecko może wchodzić na teren placówki jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem i w odstępie 1,5 metrów od kolejnego rodzica z dzieckiem. Musi posiadać rodzic i dziecko maseczkę zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce.

9.      Rodzic przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

10.   Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

11.   Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy w e-dzienniku, pocztę służbową nauczyciela lub telefoniczny z nauczycielem.

12.   Dzieci i młodzież w częściach wspólnych muszą przechodzić w maseczce ochronnej lub przyłbicy zasłaniającej nos oraz usta, które ściągają po wejściu do sali.

13.   Jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie dziecka zachowując przepisowe odległości 1,5 metra, w tym na zewnątrz budynku szkoły.

14.   W przedsionku szkoły dziecko przyprowadzane jest przekazywane przez rodzica pracownikowi szkoły wyznaczonemu przez Dyrektora placówki.

15.   Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do szkoły zdezynfekowało lub umyło ręce a następnie kieruje je do odpowiedniej sali gdzie czeka nauczyciel na wszystkie dzieci.

16.   Dziecko nie może wnosić do budynku zabawek ani niepotrzebnych przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.

17.   Uczniowie klas I – III udają się do swoich klas.

18.   Uczniowie klas IV – VIII po wejściu do szkoły udają się do swoich klas.

19.   Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.

20.   Na tablicy ogłoszeń w przedsionku szkoły znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

II. Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki lub zdezynfekować ręce.
 2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka ze świetlicy lub gdy wcześniej odbiera z zajęć lekcyjnych pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki do przedsionka szkoły, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia
  i odprowadza je do rodzica. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje lub dezynfekuje ręce.
 4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
 5. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy w e-dzienniku, pocztę służbową nauczyciela lub telefoniczny z nauczycielem.

 


Załącznik 2

do Zarządzenia Dyrektora nr 10

z dnia 27.08. 2020 r.

Procedura pobytu w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej

Sala dydaktyczna

1.    Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć dydaktycznych nie zagrażają bezpieczeństwu.

2.    Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych.

3.      W każdej klasie znajduje się dezynfektor należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekowanie rąk szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.

4.      Nauczyciele zobowiązani są do przeprowadzenia rozmów z dziećmi na temat ich bezpieczeństwa na terenie szkoły: w budynku, na placu zabaw, na boisku szkolnym oraz do egzekwowania przestrzegania tychże zachowań przez uczniów.

5.    Odział zero ma wyznaczoną swoją salę.

6.    W klasach I – III sala jest dzielona na dwie klasy – jedni uczniowie na pierwszą zmianę, druga klasa na drugą zmianę.

7.    Klasy IV – VIII mają wyznaczone swoje sale, do których dochodzą nauczyciele.

8.    Uczniowie zmieniają jedynie sale na zajęcia z informatyki, wychowania fizycznego i klasy dzielone na języki.

9.      Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.

10.   Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

11.   Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi.

12.   Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy po zajęciach odłożyć do kosza na przedmioty do dezynfekcji. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły.

13.   W kasach I – III oraz oddziale zero nie ma dzwonków nauczyciele regulują przerwy tak, aby w czasie pobytu dzieci na korytarzu nie stykały się z uczniami innej klasy.

14.   Uczniowie klas IV – VIII będą wychodzić na przerwy według ustalonego grafiku, piętrami.

15.   W czasie przechodzenia częściami wspólnymi będą obowiązywały maseczki lub przyłbice.

16.   Boisko szkolne zamknięte jest dla rodziców upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

17.   Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.

18.   W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób, należy powiadomić Dyrektora Szkoły lub wicedyrektora. Dyrektor szkoły lub wicedyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

Świetlica szkolna

1.      Do świetlicy przyjmuje się w pierwszej kolejności uczniów klas pierwszych i drugich. Uczniów klas trzecich w miarę wolnych miejsc w świetlicy.

2.      W pierwszej kolejności ze świetlicy szkolnej powinny korzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

3.      Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej - załącznik nr 1 oraz druk zaświadczenia od pracodawcy – załącznik nr 2.

4.      Załączniki rodzice przesyłają drogą elektroniczną na adres placówki: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 03 września 2020 r.

5.      Po zebraniu deklaracji dyrektor dokonuje kwalifikacji do świetlicy szkolnej i drogą mailową powiadamia rodzica o wynikach postępowania kwalifikacyjnego – 04.09.2020.

6.      Po zakwalifikowaniu dziecka do świetlicy w pierwszym dniu pobytu dziecka w placówce rodzic zobowiązany jest dostarczyć oryginał deklaracji.

7.      Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6:30 – 16.30.

8.      Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.

9.      Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów przypadających na jednego nauczyciela.

10.   Uczniowie, przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy.

11.   W przedsionku szkoły dziecko przyprowadzane jest przekazywane przez rodzica pracownikowi szkoły wyznaczonemu przez Dyrektora placówki.

12.   Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do szkoły zdezynfekowało lub umyło ręce a następnie kieruje je do świetlicy.

13.   Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki lub zdezynfekować ręce.

14.   Rodzic zgłasza odbiór dziecka ze świetlicy pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki do przedsionka szkoły zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka

15.   Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy.

16.   Obowiązkiem rodziców jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.

17.   Wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć wychowawczo - opiekuńczych nie zagrażają bezpieczeństwu.

18.   Przed rozpoczęciem zajęć wychowawca świetlicy wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych.

19.   W każdej świetlicy znajduje się dezynfektor, należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekowanie rąk szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.

20.   Wychowawcy świetlicy zobowiązani są do przeprowadzenia rozmów z dziećmi na temat ich bezpieczeństwa na terenie szkoły: w budynku, na placu zabaw, na boisku szkolnym oraz do egzekwowania przestrzegania tychże zachowań przez uczniów.

21.   Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

22.   Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi.

23.   Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub woźną.

24.   Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.

25.   Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m.

26.   Każde dziecko, które bawiło się zabawką, po zabawie odkłada ją do pojemnika przeznaczonego na zabawki do dezynfekcji. Następnie zabawki te są myte, dezynfekowane tak, aby kolejne dziecko mogło skorzystać z zabawki.

27.   W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, grupy będą korzystały z boiska szkolnego i placu zabaw.

28.   Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

29.   Boisko szkolne zamknięte jest dla rodziców upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

30.   W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób, należy powiadomić Dyrektora Szkoły lub wicedyrektora. Dyrektor szkoły lub wicedyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.


 Załącznik 3

 do Zarządzenia Dyrektora nr 10

 z dnia 27.08. 2020 r.

Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne

1.      Szkoła w okresie COVID – 19 nie organizuje wyjść poza ogrodzony teren szkoły z wyjątkiem zajęć z wychowania fizycznego. Obowiązuje od 12.10.2020 r.

2.      Dzieci uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, będą korzystać z placu zabaw i boisk szkolnych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.

3.      Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw lub boisko sportowe, nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania z boiska i placu zabaw.

4.      Podczas zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni.

5.      Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

6.      Nauczyciel na placu zabaw i boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny 1,5 metra.

7.      W budynku A - w szatni wychowania fizycznego przebierają się dziewczynki natomiast chłopcy w wyznaczonym miejscu na sali gimnastycznej.

8.      W budynku B - w szatni wychowania fizycznego jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a dzieci przebierają się w odpowiedniej odległości od siebie z zachowaniem dystansu społecznego.

9.      Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na dwór, nakładając ubranie wierzchnie (kurtkę, buty itp.) i czekają w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu.

10.   Przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci. Powrót do budynku szkoły z placu zabaw lub boiska sportowego odbywa się po sprawdzeniu przez nauczyciela liczby dzieci, ustawieniu uczniów z zachowaniem dystansu społecznego. Po powrocie do szkoły uczniowie dezynfekują lub myją ręce.

11.   Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska i placu zabaw są dezynfekowane poprzez oprysk środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy uczniów. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły. Następna grupa uczniów może przebywać na placu zabaw i boisku po zakończonych czynnościach dezynfekcji.

 


 Załącznik 4

 do Zarządzenia Dyrektora nr 10

 z dnia 27.08. 2020 r.

Procedura pobytu grupy na placu zabaw i boisku szkolnym

W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali ze szkolnego placu zabaw i boiska sportowego przy zachowaniu następujących zasad:

1.      Plac zabaw i boisko szkolne są zamknięte dla rodziców, osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

2.      Na boisku szkolnym nie może przebywać więcej niż dwie grupy uczniów.

3.      Każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie zabawy i gier sportowych, dopiero po dezynfekcji sprzętów.

4.      Wyznaczone strefy są zaznaczone za pomocą biało-czerwonych taśm. Między wyznaczonymi placami zabaw dla poszczególnych grup musi być zachowana odległość między dziećmi minimum 1,5 metra.

5.      Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody dzieci zachowując reżim sanitarny.

6.      Na placu zabaw i boisku sportowym dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych.

7.      Opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.

8.      Podczas pobytu na placu zabaw i boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko z tych sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie zostały wyłączone z użytkowania i nie zostały oznaczone taśmami.

9.      Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw i boisku dopuszczone do użytku przez Dyrektora na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane.

10.   Powrót do budynku szkolnego odbywa się po uprzednim przeliczeniu wszystkich dzieci w grupie wychowawczej.

11.   Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich środkiem – mydłem bakteriobójczym i środkiem dezynfekcyjnym.

 


 Załącznik 5

 do Zarządzenia Dyrektora nr 10

 z dnia 27.08. 2020 r.

Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz stosowanie zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych

1.      W razie wystąpienia konieczności przeprowadzenia zabiegów higienicznych u ucznia, jeżeli na terenie placówki nie ma pielęgniarki szkolnej nauczyciel zgłasza ten fakt woźnej.

2.      Zabiegi higieniczne będą przeprowadzane w jednym miejscu wyznaczonym przez dyrektora placówki - sekretariat

3.      Po zabiegach pomieszczenie jest poddawane ponownej dezynfekcji.

4.      W miejscu przeprowadzanego zabiegu higienicznego mogą znajdować się wyłącznie dwie osoby, czyli dziecko i woźna lub nauczyciel.

5.      W czasie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka personel powinien być ubrany w indywidualne środki ochrony osobistej, czyli rękawiczki jednorazowe, maseczkę zakrywającą usta i nos.

6.      Jeżeli ubranie ucznia zostanie zabrudzone powiadamiamy rodzica i prosimy o odbiór dziecka. Po przeprowadzeniu zabiegów higienicznych personel jest zobowiązany do zmiany środków ochrony (ściągnięte środki ochrony należy zabezpieczyć i wyrzucić do kosza specjalnie do tego przeznaczonego), umycia rąk według instrukcji wywieszonych
w toaletach, pod ciepłą bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekującego i wytrzeć
w jednorazowy ręcznik papierowy oraz nałożenie nowych rękawiczek jednorazowych
i maseczki na nos i usta.

 


 Załącznik 6

 do Zarządzenia Dyrektora nr 10

 z dnia 27.08. 2020 r.

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19

1.      Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada maseczkę lub przyłbicę i rękawiczki jednorazowe.

2.      Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.

3.      Nauczyciel otwiera okno.

4.      Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która
w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.

5.      Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).

6.      Dziecko prowadzone jest do izolatki, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców.

7.      Osoba wyznaczona przez Dyrektora przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu najlepiej przodem do okna, założyć maskę jednorazową, przyłbicę, zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki.

8.      Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko
ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.

9.      Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje dzieci, aby umyły ręce, zdezynfekowały.

10.   Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.

11.   Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły.

12.   Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, którzy wykazują objawy w momencie przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.

13.   Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki
o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.


 Załącznik 7

 do Zarządzenia Dyrektora nr 10

 z dnia 27.08. 2020 r.

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika

1.      Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, przyłbica).

2.      Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika.

3.      Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.

4.      Otwiera okno.

5.      Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami.

6.      Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi to dzieci wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce dezynfekują, opuszczają salę, zdejmują strój ochronny.

7.      Sala w której przebywał pracownik jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.

8.      Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.

9.      Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.

 


 Załącznik 8

 do Zarządzenia Dyrektora nr 10

 z dnia 27.08. 2020 r.

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Szkoły

1.      Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo prze e-dziennik, pocztę służbową nauczyciela lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę.

2.      W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.

3.      W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.2.

4.      Przed wejściem na teren szkoły, rodzic dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym, zgłasza pracownikowi szkoły spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Pracownik dane wpisuje do księgi wejść szkoły.

5.      Pracownik ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.

6.      W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub funkcjonowania szkoły, rodzic może kontaktować się z nauczycielem telefonicznie przez e-dziennik lub pocztę służbową.

7.      Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się telefonicznie w godzinach pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 lub od 12.00 do 15.00 oraz indywidualnie w sytuacjach szczególnych po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2, 3,4.

8.      W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować się telefonicznie z dyrektorem
budynek A - tel. 91 321 37 07, budynek B – tel. 91 321 34 65 lub drogą mailową przez e-dziennik lub pocztę służbową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

wicedyrektorami:

oddział zero i klasy I - IV – tel. 91 321 37 07 lub mailowo przez e-dziennik lub pocztę służbową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

klasy V - VI – tel. 91 321 34 65 lub mailowo przez e-dziennik lub pocztę służbową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

klasy VII – VIII – tel. 91 321 34 65 lub mailowo przez e-dziennik lub pocztę służbową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

lub bezpośrednio po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2,3,4.

9.      Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze organizowane przez nauczycieli świetlicy szkolnej, kontaktują się w sprawach pilnych z wicedyrektorem szkoły tel. 91 321 37 07 lub mailowo przez e-dziennik lub pocztę służbową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10.   Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z sekretariatem szkoły budynek A - tel. 91 321 37 07 budynek B – tel. 91 321 34 65.

11.   Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki od 730 do 1530.

 


 Załącznik 9

 do Zarządzenia Dyrektora nr 10

 z dnia 27.08. 2020 r.

Procedura przyjęcia dostaw gotowych posiłków

1.      Pracownik firmy, dostarcza posiłki o wyznaczonej porze.

2.      Pracownik firmy dostarczający posiłki i produkty do szkoły jest zobowiązany do stosowania środków ochrony osobistej.

3.      Posiłki przewożone są w termosach transportowych zgodnie z wymogami ustawy o żywieniu zbiorowym.

4.      Pracownik kuchni przyjmuje przywiezione posiłki w termosach w wejściu do bloku żywieniowego.

5.      Miejsce wyznaczone na dostarczenie posiłków jest wcześniej dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym przez pracownika kuchni wskazanego przez Dyrektora.

6.      Przed przyjęciem dostawy, pracownik kuchni jest zobowiązany przejść procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim środkiem zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje zabezpieczenie osobiste w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych.

7.      Po zakończonej procedurze dostawy posiłków do szkoły, powierzchnie dotykowe
w pomieszczeniu, w którym odbywała się dostawa są dezynfekowane środkami dezynfekcyjnymi przez pracownika obsługi szkoły wskazanego przez dyrektora.

8.      Po zakończonej dezynfekcji personel zdejmuje zgodnie z instrukcją jednorazowe środki ochrony osobistej, wyrzuca je do przeznaczonego do tego celu pojemnika oraz przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk.

Dystrybucja obiadów na czas epidemii COVID-19

1.      Przed przystąpieniem do wydawania z wydawalni obiadów dla uczniów, pracownik szkoły, przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje środki ochrony osobistej
w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych.

2.      Uczniowie spożywają posiłek w stołówce szkolnej, przy stołach z zachowaniem dystansu społecznego nie mniejszego niż 1,5 metra.

3.      Przy jednym stoliku może spożywać posiłek max. 2 dzieci.

4.      Uczniowie siedzą po przeciwnych stronach stołu.

5.      W miejscu wyznaczonym w wydawalni posiłków pracownik wydaje obiad uczniom
na talerzach, wykłada je na zdezynfekowane miejsce odbioru przez ucznia posiłku.

6.      Uczeń po odbiorze obiadu siada na wyznaczone miejsce przy stole.

7.      Po zakończeniu jedzenia, uczeń oddaje talerz i sztućce w wyznaczonym miejscu zwrotu naczyń w stołówce szkolnej.

8.      Po spożyciu posiłku przez uczniów, pracownik obsługi szkoły myje i dezynfekuje stoły i krzesła oraz miejsce wydawania posiłków przed wydaniem obiadu kolejnej grupie uczniów.

9.      Naczynia zużyte dezynfekuje zgodnie z procedura HACCP

10.   Po wykonaniu czynności, pracownik zdejmuje jednorazowe środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązująca z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych i przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk.

11.   Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania posiłków, pod opieką nauczycieli grupy.

12.   Pracownik obsługi szkoły, wyznaczony przez dyrektora myje i dezynfekuje stoły po posiłku zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji.

Dezynfekcja miejsc spożywania posiłków na czas epidemii COVID-19

1.      Po każdym posiłku miejsce jego spożywania jest dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym przez pracownika obsługi wskazanego przez dyrektora zgodnie
z instrukcją. Dotyczy to w szczególności blatów stołów, miejsca wydawalni posiłku
i krzesełek. Karta kontroli dezynfekcji stanowi załącznik nr 1.

2.      Pracownik dokonujący dezynfekcji jest zobowiązany do korzystania ze środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy.

3.      Przed i po zastosowaniu środków ochrony osobistej osoba dokonująca dezynfekcji jest zobowiązana przejść procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim środkiem.

4.      Zużyte i zdjęte środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki) oraz ściereczki jednorazowe pracownik wrzuca do przeznaczonego pojemnika zamykanego znajdującego się w pomieszczeniu wyznaczonym.


 Załącznik 10

 do Zarządzenia Dyrektora nr 10

 z dnia 27.08. 2020 r.

Procedura i harmonogram wydawania posiłków

1.      Dzieci przed posiłkiem myją lub dezynfekują ręce.

2.      Przed rozpoczęciem wydawania i spożywania posiłku w stołówce szkolnej, pracownik szkoły dezynfekuje stoły i krzesła i miejsce wydawania posiłku.

3.      W wyznaczonej dla grupy godzinie, pracownik szkoły wyposażony w środki bezpieczeństwa wydaje uczniom porcje w miejscu wydawania posiłków.

4.      Dzieci odbierają posiłek i siadają po dwoje do stolików.

5.      Po wyjściu ze stołówki, nauczyciel prowadzi dzieci do łazienki w celu dokonania przez nie czynności higienicznych zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Po spożytym posiłku dzieci myją ręce i twarz w łazience i wycierają dokładnie w ręczniki jednorazowe.

6.      Pracownik obsługi myje i dezynfekuje miejsca spożywania posiłków przez dzieci zgodnie z instrukcją w procedurze.

 


 Załącznik 11

 do Zarządzenia Dyrektora nr 10

 z dnia 27.08. 2020 r.

Procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych

1.     Zgodnie z wytycznymi przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

2.     Zabawki dziecko po skończonej zabawie wkłada do pojemnika przeznaczonego na dezynfekcję. Pracownik szkoły dokonuje czynności dezynfekcyjnych, a następnie przynosi zabawki do użytku dla dzieci.

3.     Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy po zajęciach odłożyć do kosza na przedmioty do dezynfekcji. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły.


 Załącznik 12

 do Zarządzenia Dyrektora nr 10

 z dnia 27.08. 2020 r.

Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia
i rozprzestrzeniania się koronawirusa

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii):

1.      Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).

2.      Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane


 Załącznik 13

 do Zarządzenia Dyrektora nr 10

 z dnia 27.08. 2020 r.

Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej

1.      Uczniowie bezpośrednio po wejściu do pracowni dezynfekują ręce.

2.      Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.

3.      Po zakończonych zajęciach, uczniowie dezynfekują ręce.


Załącznik 14

do Zarządzenia Dyrektora nr 10

z dnia 27.08. 2020 r.

Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych
i specjalistycznych.

1.      Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali dezynfekują ręce.

2.      Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.

3.      Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę.

4.      Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.

5.      Przed wyjściem z sali, uczniowie dezynfekują ręce.


 

Załącznik 15

do Zarządzenia Dyrektora nr 10

z dnia 27.08. 2020 r.

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym

1.      W oddziale przedszkolnym stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2.      Oddział przedszkolny pracuje w godzinach od 800 do 1330.

3.      Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym może maksymalnie wynosić 25 dzieci.

4.      Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

5.      Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej.

6.      Zalecane jest, aby grupa przedszkolna przebywała w wyznaczonej i stałej sali, zaś grupą opiekowali się Ci sami opiekunowie.

7.      Z sali zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, puzzle, książki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

8.      Każde dziecko, które bawiło się zabawką, po zabawie odkłada ją do pojemnika przeznaczonego na zabawki do dezynfekcji. Następnie zabawki te są myte, dezynfekowane tak, aby kolejne dziecko mogło skorzystać z zabawki.

9.      Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swojej sali.

10.   Stoliki i krzesełka będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każde dziecko.

11.   Oddział przedszkolny nie będzie organizował wyjść poza teren placówki.

12.   W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw lub boiska szkolnego. Urządzenia znajdujące się na boisku szkolnym na zakończenie każdego dnia pracy są dezynfekowane.

13.   Boisko szkolne zamknięte jest dla rodziców upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

14.   W przestrzeni wspólnej – korytarze na terenie szkoły obowiązują maseczki lub przyłbice.

15.   Ograniczone jest przebywanie w placówce osób z zewnątrz.

16.   Przy wejściu do szkoły obowiązkowo umieszcza się płyn do dezynfekcji rąk.

17.   W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

18.   W dostępnym miejscu - na tablicy ogłoszeń w przedsionku szkoły umieszcza się numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

Zasady przyprowadzania/odbierania dzieci do przedszkola

1.      Do oddziału przedszkolnego w szkole nie będą wpuszczane dzieci z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.

2.      Dzieci do oddziału przedszkolnego są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

3.      Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do oddziału przedszkolnego.

4.      W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatce do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatce.

5.      Rodzice wchodzą jedynie do przedsionka szkoły.

6.      Jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie/odebranie dziecka zachowując przepisowe odległości 1,5 metra, w tym na zewnątrz budynku szkoły.

7.      W przedsionku szkoły dziecko przyprowadzane jest przekazywane przez rodzica pracownikowi szkoły wyznaczonemu przez Dyrektora placówki.

8.      Dziecko nie może wnosić do budynku zabawek ani przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.

9.      Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do przedszkola umyło ręce a następnie odprowadza je do grupy, w której dziecko będzie odbywało zajęcia.

10.   Rodzic odbierający dziecko z przedszkola przedstawia się lub okazuje dokument tożsamości i prosi o odbiór dziecka.

11.   W przypadku gdy dzieci przebywają na boisku szkolnym, rodzic odbiera dziecko przez główne drzwi wejściowe do budynku.

12.   Pracownik odprowadza dziecko do przedsionka szkoły i oddaje dziecko rodzicowi.

13.   W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować się telefonicznie z dyrektorem budynek A - tel. 91 321 37 07, budynek B – tel. 91 321 34 65 lub drogą mailową przez e-dziennik lub pocztę służbową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

wicedyrektorem: oddział zero– tel. 91 321 37 07 lub mailowo przez e-dziennik lub pocztę służbową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14.   Rodzic może skontaktować się z nauczycielem opiekującym się dzieckiem za pośrednictwem e-dziennika lub poczty służbowej nauczyciela.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

1.     Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada maseczkę lub przyłbicę i rękawiczki jednorazowe.

2.     Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.

3.     Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która

w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.

4.     Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).

5.     Dziecko prowadzone jest do izolatki, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców.

6.     Osoba wyznaczona przez Dyrektora przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu najlepiej przodem do okna, założyć maskę jednorazową, przyłbicę, zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki.

7.     Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko

8.     ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.

9.     Nauczyciel otwiera okno.

10.  Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje dzieci, aby umyły ręce, zdezynfekowały.

11.  Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.

12.  Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły.

13.  Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, którzy wykazują objawy w momencie przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.

14.  Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.

15.  Podczas organizacji pracy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mieszka I uwzględniane są na bieżąco wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.