Język polski

Zagadnienia do próbnego egzaminu ósmoklasisty

 

1. Odbiór tekstów kultury (czytanie ze zrozumieniem)

- wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji;

- określenie w podanych tekstach problematyki egzystencjalnej;

- analiza i interpretacja dzieła sztuki;

- określanie funkcji podanych sformułowań.

2. Tworzenie wypowiedzi

- tworzenie tezy i hipotezy oraz argumentów.

3. Homonimy

4. Formy pisemne

- ogłoszenie,

- opis sytuacji (chodzi o lekturę),

- uzasadnienie swojego zdania, odwołanie się do całości lektury;

- rozprawka;

- opowiadanie.

5. Retoryka

- przykład a argument;

-  tworzenie argumentów do konkretnej ilustracji, zajęcie stanowiska;

- wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego;

6. Obowiązkowe lektury

- A. Fredro "Zemsta".

- J. Słowacki "Balladyna"

- A. Mickiewicz "Dziady cz. II".

7. Ortografia

- pisownia rz ; (przypomnienie zasad),

8. Słowotwórstwo

- wyraz podstawowy, wyraz pochodny, formanty

9. Interpunkcja

10. Gramatyka

- podmioty, części zdania.