Zdalne lekcje

 

Podstawy prawne wprowadzenia kształcenia w formie hybrydowej.

Podstawy prawne do wprowadzenia hybrydowego kształcenia:

1)      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz. U. z 2020r. poz.1960.

2)      Rozporządzenie MEiN z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1870)

3)      Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389)

4)      Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm. w 2020 r. poz. 1386)

5)      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)


Regulamin pracy szkoły w okresie wprowadzenia hybrydowej formy kształcenia.

Załącznik 1

 do Zarządzenia Dyrektora Nr 19 2020r / 2021

 z dnia 09.11. 2020 r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r.
 w systemie hybrydowym

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Regulamin organizacji pracy w systemie hybrydowym (mieszanym) określa formy
i sposób realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w Szkole Podstawowej nr 6
im. Mieszka I w okresie częściowego ograniczenia jej funkcjonowania ze względu na zwiększone ryzyko zagrożenia uczniów i pracowników zakażeniem Covid-19.

2. Częściowe zawieszenie funkcjonowania szkoły zostało podjęte przez Dyrektora na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz. U. z 2020r. poz.1960.

3. Czas ograniczenia funkcjonowania szkoły od 09.11.2020r. do 29.11.2020r. w przypadku ustąpienia zagrożenia zdrowia uczniów i pracowników zarządzenie Dyrektora z dnia 09.11.2020r traci moc.

4. Regulamin obowiązuje całą społeczność szkolną i wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu.

5. Za organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada Dyrektor szkoły.

§ 2. 1. Zasady organizacji pracy szkoły.

2. W okresie od 09.11.2020r. do 29.11.2020r. organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego wygląda następująco:

1)      w oddziale przedszkolnym zajęcia są prowadzone w szkole, zgodnie z planem lekcji. Zajęcia odbywają się w sali przydzielonej na dzień 1 września;

2)      w klasach I-VIII  szkoły zajęcia dydaktyczne są prowadzone w formie zdalnej za pomocą Microsoft Teams zgodnie z planem lekcji;

3)      świetlica szkolna dla klas I – III będzie funkcjonowała w godzinach od 6:30 do 16:30 dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

4)      uczniowie klas I-VIII odbywają zajęcia w formie zdalnej za pomocą Microsoft Teams zaś dla uczniów ,którzy ze względu na niepełnosprawność lub warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły zobowiązany jest do zorganizowania nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole;

5)      w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektor szkoły umożliwia uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne w małych grupach z przedmiotów objętych egzaminem. Zajęcia muszą odbywać się z zachowaniem obostrzeń sanitarnych;

6)      nauczyciele uczący w klasach I-VIII zajęcia w systemie zdalnym prowadzą na terenie szkoły;

7)      zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne prowadzone są w szkole, zgodnie z planem dla klas I - VIII, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego;

8)      stołówka szkolna wstrzymuje wydawanie posiłków w budynku A i B;

9)      biblioteka szkolna pracuje w godzinach ustalonych na dzień 1 września 2020r;

10)   czas trwania przerw lekcyjnych- bez zmian;

11)   uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa;

12)   wprowadzono dodatkowo obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic przez nauczycieli podczas prowadzenia lekcji w klasach I-VIII w momencie przebywania uczniów w klasie;

13)   praca specjalistów w klasach I – VIII dotyczy: pedagogów, logopedii, terapii pedagogicznej, zajęć wyrównawczych, zajęć z uczniem zdolnym prowadzona jest zdalnie. Kontakt z pedagogiem: 511670502 – klasy I – V, 511670013 – klasy VI – VIII;

14)   zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia z biofeedback i integracji sensorycznej w klasach I – VIII odbywają się za zgodą rodziców na terenie szkoły;

15)   potrzebę konsultacji z nauczycielem dopuszcza się wyłącznie w formie zdalnej – dotyczy uczniów klas I – VIII.

§ 3.1. Nauczanie zdalne i zasady jego prowadzenia obowiązują uczniów klas I – VIII.

2. W okresie częściowego czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły wprowadza się formę kształcenia na odległość.

3. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest e-dziennik i Microsoft 365 – Teams.

4. Na platformie edukacyjnej założone są indywidualne konta uczniów.

5. Z platformy internetowej korzystają uczniowie i nauczyciele.

6. Nauczyciele na w/w platformie mogą:

1)       prowadzić lekcje online (zajęcia dydaktyczne trwają 30 minut, a 15 minut przeznaczone jest na konsultacje nauczyciela z ucznniami);

2)       zamieszczać i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, nagraną lekcją;

3)       zamieszczać i wykorzystywać prezentacje;

4)       zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych z materiałami edukacyjnymi;

5)       zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla ucznia.

7. Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się:

1)       prowadzenie zajęć online;

2)       prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych dostępnych form komunikowania się na odległość;

8. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia – w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu
z nauczycielami danej szkoły i po poinformowaniu rodziców dziecka (ucznia) o sposobie realizacji zajęć.

9. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

1)       z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicami, w formach określonych
w pkt 8;

2)       przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia;

3)       przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.

10. Zasady przekazywania uczniowi materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy uczeń nie ma dostępu do odpowiedniej platformy:

1)       każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw komputerowy, tablet, iPhone) oraz przekazuje zgromadzone informacje na skrzynkę mailową dyrektora szkoły;

2)       w przypadku, kiedy uczeń nie ma dostępu, wychowawca informuje o tym fakcie dyrektora szkoły i nauczycieli uczących w danej klasie. Uczeń ,który nie ma warunków w domu z korzystania metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor szkoły ma obowiązek :

       1) zorganizować zajęcia w szkole lub

      2) umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.”

11. Począwszy od 09.11.2020r.  rodzice uczniów ,którzy nie posiadają odpowiedniego sprzętu do zdalnej nauki mają prawo wystąpić do dyrektora szkoły o jego użyczenie na zasadach określonych przez Prezydenta Miasta Świnoujście. Dyrektor szkoły użycza sprzęt na podstawie umowy użyczenia.

§ 4.1. Formy współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego współpracy z uczniami i rodzicami.

2. Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje Dyrektor szkoły.

3. Problemy zgłaszane nauczycielom przez uczniów i rodziców w trybie pilnym mają być przekazywane Dyrektorowi szkoły.

4. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez Dyrektora poprzez e-dziennik, pocztę służbową, w razie potrzeby bezzwłocznego udzielenia odpowiedzi na informacje.

5. Nauczyciel prowadzący lekcje czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy. O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie zawiadomić Dyrektora szkoły.

§ 5.1. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w klasach I – VIII.

2. Dobór treści kształcenia należy dokonywać do ustalonego tygodniowego rozkładu lekcji w klasie oraz z uwzględnieniem przedłożonych przez nauczycieli zmian w programach nauczania.

3. Nauczyciel planując treści nauczania jest obowiązany uwzględnić możliwości psychofizyczne uczniów w podejmowaniu wysiłku, warunki rodzinne dziecka, zróżnicowanie zajęć w danym dniu, łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

4. Zakres dobranych treści e-lekcji ma uwzględniać czas jej trwania – 30 minut.

5. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości
i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane
z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.

6. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.

7. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.

§ 6.1. Ocenianie uczniów w nauczaniu na odległość

2. Ocenianie bieżące polega na wystawieniu oceny zgodnie z przyjętą skalą stopni w szkole, z uwzględnieniem w szczególności: co uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawy, a także wysiłku wkładanego w wykonanie zadania przez ucznia za:

1)      odpowiedzi ustne w czasie zajęć on-line;

2)      wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on-line;

3)      wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną drogą elektroniczną, np. w formie projektu, prezentacji, plakatu, karty pracy;

4)      testy on-line udostępnione na wybranej platformie.

3. Prace wykonywane przez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

4. Liczba zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, mając jednak na uwadze wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków higieny.

5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.

6. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.

7. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w inny sposób.

8. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.

9. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły przy ustalaniu oceny zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym.

10. Podczas zdalnego nauczania obowiązują takie same zasady jak podczas lekcji tradycyjnych.

11. Oceniając zachowanie uczniów bierzemy pod uwagę min.

a)      kulturę osobistą,

b)      kulturę języka,

c)      szacunek dla innych osób,

d)      zachowanie norm etycznych,

e)      dbałość o swoje bezpieczeństwo i zdrowie.

f)       systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych – przy czym poprzez potwierdzenie spełnienia obowiązku szkolnego rozumie się w tym przypadku logowanie się na kontach wskazanych przez nauczyciela lub dyrektora oraz wymianę z nauczycielem informacji dotyczących sposobu wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela,

g)      uczciwość w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela; (w szczególności nie jest dopuszczalne kopiowanie prac lub ich niesamodzielne wykonanie przez ucznia),

h)      aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

12. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

13. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line

§ 7.1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania

2. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym.

3. Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności i wpisuje się w dzienniku elektronicznym.

§ 8.1. Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców.

2. Rodzic dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na maile nauczycieli, itp.).

3. Rodzice uczniów klas I - VIII czuwają nad prawidłową pracą dziecka w domu
i terminami przesyłania nauczycielowi wykonanych zadań w czasie wskazanym przez nauczyciela.

4. Rodzice uczniów klas I-VIII są w kontakcie z nauczycielami i wychowawcami. Sprawdzają dzieciom treści i zadania przekazywane przez nauczyciela, wspomagają
w utrwalaniu wiedzy, pozyskiwaniu nowych wiadomości z wykorzystaniem proponowanych przez nauczyciela pomocy i źródeł, sprawdzają czy wykonane przez dziecko zadania zostały wysłane  na wskazany adres komunikacji elektronicznej nauczycielom.

5. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym.

6. Nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych w roku szkolnym 2020/2021 pomocą pedagogiczno–psychologiczną, zgodnie z zaleceniami poradni pp.

7. Rodzice wspomagają swoje dzieci w nauce zdalnej przez czuwanie nad prawidłowością odrabiania prac domowych, wykonywania zadań przez dzieci, kontakty z nauczycielami.

 

§ 9.1. Postanowienia końcowe

2. Dyrektor szkoły przekazuje dokument nauczycielom, rodzicom i uczniom szkoły w celu zapoznania się i przestrzegania.

3. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia online.

4. W czasie prowadzenia lekcji zdalnych rekomendowane jest włączenie kamerek przez uczniów.

5. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej
i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami.

6. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy
z zachowaniem drogi służbowej.

7. W sprawach administracyjnych (wydawanie zaświadczeń, legitymacji, użyczenie sprzętu komputerowego, itp.) należy kontaktować się elektronicznie z sekretariatem szkoły.
adres do kontaktu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

...............................................

Dyrektor Szkoły