Procedury od 01.09.2021

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu

 od 1 września 2021 r. w okresie zagrożenia Covid-19.

Świnoujście 01 września 2021 r.

 

 

 

Wstęp – analiza wytycznych sanitarnych dla szkół od 1 września 2020 r.

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2021 r.

                                                                            

Wytyczne MEiN, MZ i GIS

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 – tryb pełny stacjonarny

 

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

+ Szczepienie

-      rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja

-      przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans

-      minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena

-      częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

-      w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie

-      przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.

W ogólnych wytycznych nie jest możliwe uwzględnienie specyfiki każdej szkoły – małej i dużej, z regionów o zróżnicowanej sytuacji epidemicznej. Szkoły różnią się m.in. zasobami kadrowymi i związaną z tym samodzielnością w realizacji zadań wychowawczych, profilaktycznych oraz z obszaru pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność. Należy je prowadzić w sposób, który zapewni ich optymalną skuteczność w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie reguł sanitarnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb szkoły, do wymagań związanych z charakterem podejmowanych działań w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych lokalnych uwarunkowań.

W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością
o zdrowie psychiczne. Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań.

Pozostawienie w tym względzie decyzyjności i autonomii dyrektorom szkół, którzy najlepiej znają i rozumieją wszystkie uwarunkowania swojej szkoły, da możliwość zastosowania optymalnych, czasem nietypowych rozwiązań. Będą one gwarancją bezpieczeństwa i troską o zdrowie psychiczne uczniów.

 

Organizacja zajęć

1.     Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

2.     Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).

3.     Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

4.     Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniać dozowniki. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.

5.     Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:

a)      1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)      dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)      dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)      opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.

6.     Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

7.     Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

8.     Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.

9.     Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

10.  Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. Dopuszcza się używanie innych urządzeń do bezdotykowego pomiaru temperatury.

11.  Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

12.  Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. W miarę możliwości, sale i węzły sanitarne powinny być wyznaczone dla poszczególnych klas w sposób umożliwiający zachowanie zasady dystansu społecznego.

13.  W miarę możliwości należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzgledniający m.in.:

-      godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,

-      korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),

-      korzystanie ze stołówki szkolnej,

-      zajęcia na boisku.

14.  W miarę możliwości jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali, a do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.

         15. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:

-      zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,

-      pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,

-      przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,

-      w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,

-      w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.

16.  Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

17.  Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

18.  Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.

19.  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

20.  Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę.

21.  Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.

22.  Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

23.  Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

24.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

25.  W przypadku zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów i słuchaczy zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych, dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.

26.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

27.  Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, należy przystosować inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby uniknąć kontaktu dzieci z różnych klas.

28.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się w pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji.

29.  Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (najlepiej chirurgicznej).

30.  Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się one w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal.

31.  Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

32.  Należy we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

33.  Jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów.

34.  Należy podjąć działania umożliwiające uczniom realne korzystanie z opieki stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić możliwość obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy jest ona konieczna. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen – pkt 1 stomatologia – są zamieszczone zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej, gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej i pacjentów.

35.  Jeżeli w szkole funkcjonują źródełka lub fontanny wody do picia decyzja o ich użytkowaniu musi być poddawana bieżącej ocenie, która uwzględnia aktualną sytuację epidemiologiczną. Dopuszcza się udostępnianie urządzeń dystrybuujących wodę wodociągową do picia. Rekomenduje się korzystanie przez uczniów z bezdotykowych źródełek i fontann wody pitnej lub z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna.

Bezpiecznie formy i zalecenia higieniczno-sanitarne udostępniania dzieciom wody wodociągowej zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://www.gov.pl/web/gis/fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka--udostepnianie-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty

36.  Dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem:

-      specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć w formie zdalnej,

-      zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych,

-      aktualnych przepisów prawa.

37.  Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.:

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa maseczką.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni

1.     Przy wejściu głównym należy umieścić numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.

2.     Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które wchodzą do szkoły, dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.

3.     Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z mydłem.

4.     Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

5.     Należy monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.

6.     W przypadku szkół wyposażonych w systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne, zalecane jest przeprowadzenie kontroli pracy systemu przed rozpoczęciem jego działania (koniecznie przed rozpoczęciem roku szkolnego), w tym przeglądu technicznego i sanitarnego (m.in. kontrola szczelności systemu oraz zgodnie z zaleceniami producenta wymiana filtrów powietrza), a w trakcie użytkowania stały monitoring bezpieczeństwa systemu.

7.     Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

8.     W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje dezynfekcji.

9.     Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.

10.  Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

11.  Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.

12.  Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń.

 

Gastronomia

1.     Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. W przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy gastronomii powinni stosować maseczkę (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

2.     Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

3.     Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

4.     W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

5.     Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

6.     Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.

7.     Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. Jeżeli żywność zapewniona jest przez firmę zewnętrzną, a szkoła nie posiada zastawy stołowej wielorazowej, należy stosować jednorazowe naczynia i sztućce.

8.     Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.

9.     Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. W stołówce należy zrezygnować z samoobsługi i dozowników do samodzielnego nalewania napojów. Dania i produkty muszą być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.

10.  Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.

11.  Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników

1.      Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.

2.      Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.

3.      W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

4.      Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.

5.      Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

6.      W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

7.      W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

8.      Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

9.      Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

10.   W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

* Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

11.   Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.

Załączniki – instrukcje

a)    mycia rąk

https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

b)    dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

c)     prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

d)    prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

e)    wykaz produktów biobójczych

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

f)      zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych

https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876

 

 

 

Podstawy prawne organizacji pracy szkoły od 1 września 2021 r. w reżimie sanitarnym i obowiązki dyrektora.

1)      Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.);

2)      Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);

3)      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) - art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5;

4)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) -
§ 18;

5)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314
i 2382 oraz z 2021 r. poz. 150, 242, 370, 532, 681, 961, 983, 1343 i 1525);

6)      Rozporządzenie Ministra Edukacji i nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 982 i 1519)

7)      Ustawa z dnia 26 stycznia 1992 r. – Karta Nauczyciela – art. 6 i 7 (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215);

8)      Wytyczne MEN, GIS i MZ z dnia 5 sierpnia 2020 r. do organizacji nauki
od 1 września 2020 r;

9)      Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) – art. 207

10)   Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2020 r. poz. 1385)


W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19
w okresie stacjonarnego funkcjonowania w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mieszka I
w Świnoujściu obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa.

Postanowienia ogólne

1.      Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mieszka I odpowiada Dyrektor Szkoły, zwany dalej Dyrektorem.

2.      W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3.      Zajęcia dydaktyczne w szkole odbywają się od 800 do 1620.

4.      Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (świetlicowe) od 630 do 1630.

5.      Każda klasa ma wyznaczoną swoją salę w której przebywa podczas zajęć.

 

 

Rozwiązania organizacyjne zwiększające bezpieczeństwo uczniów i pracowników przed zakażeniem koronawirusem.

1.      Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu mieści się w dwóch budynkach:

a)      budynek A – oddział zero, klasy I – V

b)      budynek B – klasy V – VIII

2.      Od 1 września 2021 r. w szkole będzie obowiązywała dwuzmianowość co pozwoli na rozładowanie tłoku.

3.      W klasach I – III sala jest dzielona na dwie klasy – jedni uczniowie na pierwszą zmianę, druga klasa na drugą zmianę.

4.      Odział zero ma wyznaczoną swoją salę.

5.      Klasy IV – VIII mają wyznaczone swoje sale, do których dochodzą nauczyciele.

6.      Uczniowie zmieniają jedynie sale na zajęcia z informatyki, wychowania fizycznego i klasy dzielone na języki.

7.      Zarówno w budynku A i B uczniowie będą wchodzić do szkoły dwoma wyznaczonymi wejściami w celu rozładowania tłoku.

8.      Ze względu na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa w obydwu budynkach z użytku wyłączone zostały szatnie, uczniowie odzież wierzchnią będą przechowywać w swoich szafkach.

9.      W kasach I – III oraz oddziale zero nie ma dzwonków nauczyciele regulują przerwy tak aby w czasie pobytu dzieci na korytarzu nie stykały się z uczniami innej klasy.

10.   Uczniowie klas IV – VIII będą wychodzić na przerwy według ustalonego grafiku, piętrami.

11.   W czasie przechodzenia częściami wspólnymi będą obowiązywały maseczki.

12.   Do klas I – III dziecko może przyprowadzać tylko jeden rodzić.

13.   W każdej sali lekcyjnej i przed wejściami do szkoły będą znajdowały się dezynfektory.

14.   W każdym budynku zostały stworzone izolatki wyposażone w dezynfektory maski i fartuchy ochronne.

15.   Nauczyciele są zobowiązani do zakrywania nosa i ust (noszenie maseczek) na terenie całej szkoły.

16.   Przed wejściem do szkoły za zgodą rodziców uczniom mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik. Jeżeli temperatura będzie równa lub wyższa 38 o C rodzice ucznia będą informowani i proszeni o odebranie dziecka ze szkoły.

17.   Przed przystąpieniem do pracy pracownikom szkoły mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik. Jeżeli temperatura będzie równa lub wyższa 38 o C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej.

                                                                                                                      Załącznik 1

                                                                                                                      do Zarządzenia Dyrektora nr 21

                                                                                                                      z dnia 30.08. 2021 r.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie jeden rodzic dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO.

Przyprowadzanie dziecka do szkoły:

1.      Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania
w przestrzeni wspólnej szkoły
.

2.      Dzieci są przyprowadzane przez osoby zdrowe.

3.      Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

4.      Do szkoły jeden rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.

5.      Uczniowie klas IV – VIII przychodzą do szkoły zdrowi.

6.      W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela
o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatce do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatce.

7.      Rodzice wchodzą jedynie do przedsionka szkoły.

8.      Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans społeczny 1,5 metrów.

9.      Rodzic przyprowadzający dziecko może wchodzić na teren placówki jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem i w odstępie 1,5 metrów od kolejnego rodzica z dzieckiem. Rodzic i dziecko musi posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce.

10.   Rodzic przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

11.   Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

12.   Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy w e-dzienniku lub telefoniczny z nauczycielem.

13.   Dzieci i młodzież w częściach wspólnych muszą przechodzić w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta, które ściągają po wejściu do sali.

14.   Jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie dziecka zachowując przepisowe odległości 1,5 metra, w tym na zewnątrz budynku szkoły.

15.   W przedsionku szkoły przyprowadzane dziecko jest przekazywane przez rodzica pracownikowi szkoły wyznaczonemu przez Dyrektora placówki.

16.   Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do szkoły zdezynfekowało lub umyło ręce wodą z mydłem a następnie kieruje je do odpowiedniej sali gdzie czeka nauczyciel na wszystkie dzieci.

17.   Dziecko nie może wnosić do budynku zabawek ani niepotrzebnych przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.

18.   Uczniowie klas I – VIII udają się do swoich klas.

19.   Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.

20.   Na tablicy ogłoszeń w przedsionku szkoły znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

II. Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły:

1.      Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki lub zdezynfekować ręce.

2.      Rodzic zgłasza odbiór dziecka ze świetlicy lub gdy wcześniej odbiera z zajęć lekcyjnych pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki do przedsionka szkoły, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.

3.      Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia
i odprowadza je do rodzica. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje lub dezynfekuje ręce.

4.      Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.

5.      Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy w e-dzienniku lub telefoniczny z nauczycielem.

6.      Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych lekcjach udaje się do wyjścia.


                                                                                                                      Załącznik 2

                                                                                                                      do Zarządzenia Dyrektora nr 21

                                                                                                                      z dnia 30.08. 2021 r.

Procedura pobytu w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej

Sala dydaktyczna:

1.      Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć dydaktycznych nie zagrażają bezpieczeństwu.

2.      Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych.

3.      W każdej klasie znajduje się dezynfektor należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekowanie rąk szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.

4.      Nauczyciele zobowiązani są do przeprowadzenia rozmów z dziećmi na temat ich bezpieczeństwo na terenie szkoły: w budynku, na placu zabaw, na boisku szkolnym oraz do egzekwowania przestrzegania tychże zachowań przez uczniów.

5.      Odział zero ma wyznaczoną swoją salę.

6.      W klasach I – III sala jest dzielona na dwie klasy – jedni uczniowie na pierwszą zmianę, druga klasa na drugą zmianę.

7.      Klasy IV – VIII mają wyznaczone swoje sale, do których dochodzą nauczyciele.

8.      W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:

a)      zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika;

b)      pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela;

c)      przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela;

d)      w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów;

e)      w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.

9.      Uczniowie zmieniają jedynie sale na zajęcia z informatyki, wychowania fizycznego i klasy dzielone na języki.

10.   Każdy uczeń w sali ma wyznaczone swoje miejsce w ławce.

11.   Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.

12.   Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

13.   Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi.

14.   Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy po zajęciach odłożyć do kosza na przedmioty do dezynfekcji. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły.

15.   W kasach I – III oraz oddziale zero nie ma dzwonków nauczyciele regulują przerwy tak aby w czasie pobytu dzieci na korytarzu nie stykały się z uczniami innej klasy.

16.   Uczniowie klas IV – VIII będą wychodzić na przerwy według ustalonego grafiku.

17.   W czasie przechodzenia częściami wspólnymi będą obowiązywały maseczki.

18.   Boisko szkolne zamknięte jest dla rodziców upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

19.   Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.

20.   W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (itp. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób, należy powiadomić Dyrektora Szkoły lub wicedyrektora. Dyrektor szkoły lub wicedyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.


Świetlica szkolna:

1.      Do świetlicy przyjmuje się w pierwszej kolejności uczniów klas pierwszych i drugich. Uczniów klas trzecich w miarę wolnych miejsc w świetlicy.

2.      W pierwszej kolejności ze świetlicy szkolnej powinny korzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

3.      Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej. Zgłoszenie rodzice przesyłają drogą elektroniczną na adres placówki: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.      Po zakwalifikowaniu dziecka do świetlicy w pierwszym dniu pobytu dziecka w placówce rodzic zobowiązany jest dostarczyć oryginał deklaracji.

5.      Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6:30 – 16.30.

6.      Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.

7.      Uczniowie korzystający z zajęć świetlicowych przed rozpoczęciem zajęć myją ręce wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekują ręce.

8.      Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji.

9.      Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.

10.   Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów przypadających na jednego nauczyciela.

11.   Uczniowie, przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy.

12.   W przedsionku szkoły dziecko przyprowadzane jest przekazywane przez rodzica pracownikowi szkoły wyznaczonemu przez Dyrektora placówki.

13.   Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do szkoły zdezynfekowało lub umyło ręce a następnie kieruje je do świetlicy.

14.   Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki lub zdezynfekować ręce.

15.   Rodzic zgłasza odbiór dziecka ze świetlicy pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki do przedsionka szkoły zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.

16.   Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy.

17.   Obowiązkiem rodziców jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.

18.   Wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć wychowawczo - opiekuńczych nie zagrażają bezpieczeństwu.

19.   Przed rozpoczęciem zajęć wychowawca świetlicy wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych.

20.   W każdej świetlicy znajduje się dezynfektor, należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekowanie rąk szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.

21.   Wychowawcy świetlicy zobowiązani są do przeprowadzenia rozmów z dziećmi na temat ich bezpieczeństwo na terenie szkoły: w budynku, na placu zabaw, na boisku szkolnym oraz do egzekwowania przestrzegania tychże zachowań przez uczniów.

22.   Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

23.   Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi.

24.   Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub woźną.

25.   Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.

26.   Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m.

27.   Każde dziecko, które bawiło się zabawką, po zabawie odkłada ją do pojemnika przeznaczonego na zabawki do dezynfekcji. Następnie zabawki te są myte, dezynfekowane tak, aby kolejne dziecko mogło skorzystać z zabawki.

28.   W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, grupy będą korzystały z boiska szkolnego i placu zabaw.

29.   Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

30.   Boisko szkolne zamknięte jest dla rodziców upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

31.   W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób, należy powiadomić Dyrektora Szkoły lub wicedyrektora. Dyrektor szkoły lub wicedyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.


                                                                                                                    Załącznik 3

                                                                                                                      do Zarządzenia Dyrektora nr 21

                                                                                                                      z dnia 30.08. 2021 r.

Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne

1.      Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

2.      Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

3.      Dzieci uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, będą korzystać z placu zabaw i boisk szkolnych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.

4.      Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw lub boisko sportowe, nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania
z boiska i placu zabaw.

5.      Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

6.      Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

7.      Nauczyciel na placu zabaw i boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów  sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny.

8.      W budynku A - w szatni wychowania fizycznego przebierają się dziewczynki natomiast chłopcy w wyznaczonym miejscu na sali gimnastycznej.

9.      W budynku B - w szatni wychowania fizycznego jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a dzieci przebierają się w odpowiedniej odległości od siebie z zachowaniem dystansu społecznego.

10.   Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na dwór, nakładając ubranie wierzchnie (kurtkę, buty itp.) i czekają w wyznaczonym przez nauczyciela  miejscu.

11.   Przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci. Powrót do budynku szkoły z placu zabaw lub boiska sportowego odbywa się po sprawdzeniu przez nauczyciela liczby dzieci, ustawieniu uczniów z zachowaniem dystansu społecznego. Po powrocie do szkoły uczniowie dezynfekują lub myją ręce.

12.   Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska i placu zabaw są dezynfekowane poprzez oprysk środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy uczniów. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły. Następna grupa uczniów może przebywać na placu zabaw i boisku po zakończonych czynnościach dezynfekcji.

 


                                                                                                                      Załącznik 4

                                                                                                                      do Zarządzenia Dyrektora nr 21

                                                                                                                      z dnia 30.08. 2021 r.

Procedura pobytu grupy na placu zabaw i boisku szkolnym

W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali ze szkolnego placu zabaw i boiska sportowego przy zachowaniu następujących zasad:

1.      Plac zabaw i boisko szkolne są zamknięte dla rodziców, osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

2.      Na boisku szkolnym nie może przebywać więcej niż dwie grupy uczniów.

3.      Każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie zabawy i gier sportowych, dopiero po dezynfekcji sprzętów.

4.      Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody dzieci zachowując reżim sanitarny.

5.      Na placu zabaw i boisku sportowym dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych.

6.      Opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.

7.      Podczas pobytu na placu zabaw i boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko z tych sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie zostały wyłączone z użytkowania i nie zostały oznaczone taśmami.

8.      Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw i boisku dopuszczone do użytku przez Dyrektora na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane.

9.      Powrót do budynku szkolnego odbywa się po uprzednim przeliczeniu wszystkich dzieci w grupie wychowawczej.

10.   Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich środkiem – mydłem bakteriobójczym i środkiem dezynfekcyjnym.

 


                                                                                                                      Załącznik 5

                                                                                                                      do Zarządzenia Dyrektora nr 21

                                                                                                                      z dnia 30.08. 2021 r.

Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz stosowanie zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych

1.      W razie wystąpienia konieczności przeprowadzenia zabiegów higienicznych u ucznia, jeżeli na terenie placówki nie ma pielęgniarki szkolnej nauczyciel zgłasza ten fakt woźnej.

2.      Zabiegi higieniczne będą przeprowadzane w jednym miejscu wyznaczonym przez dyrektora placówki – sekretariat.

3.      W miejscu przeprowadzanego zabiegu higienicznego mogą znajdować się wyłącznie dwie osoby, czyli dziecko i woźna lub nauczyciel.

4.      W czasie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka personel powinien być ubrany w indywidualne środki ochrony osobistej, czyli rękawiczki jednorazowe, maseczkę zakrywającą usta i nos.

5.      Jeżeli ubranie ucznia zostanie zabrudzone powiadamiamy rodzica i prosimy o odbiór dziecka.

6.      Po przeprowadzeniu zabiegów higienicznych personel jest zobowiązany do zmiany środków ochrony (ściągnięte środki ochrony należy zabezpieczyć i wyrzucić do kosza specjalnie do tego przeznaczonego), umycia rąk według instrukcji wywieszonych
w toaletach, pod ciepłą bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekującego i wytrzeć
w jednorazowy ręcznik papierowy oraz nałożenie nowych rękawiczek jednorazowych
i maseczki na nos i usta.

 


                                                                                                                      Załącznik 6

                                                                                                                      do Zarządzenia Dyrektora nr 21

                                                                                                                      z dnia 30.08. 2021 r.

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19

1.      Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada maseczkę i rękawiczki jednorazowe.

2.      Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.

3.      Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która
w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.

4.      Nauczyciel otwiera okno.

5.      Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).

6.      Dziecko prowadzone jest do izolatki, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez Dyrektora czeka na rodziców.

7.      Osoba wyznaczona przez Dyrektora przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu najlepiej przodem do okna, założyć maskę jednorazową, zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki.

8.      Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko
ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.

9.      Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.

10.   Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje dzieci, aby umyły ręce, zdezynfekowały.

11.   Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły.

12.   Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, którzy wykazują objawy w momencie przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.

13.   Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki
o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.


                                                                                                                      Załącznik 7

                                                                                                                      do Zarządzenia Dyrektora nr 21

                                                                                                                      z dnia 30.08. 2021 r.

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika

1.      Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe).

2.      Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika.

3.      Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.

4.      Otwiera okno.

5.      Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami.

6.      Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi to dzieci wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce dezynfekują, opuszczają salę, zdejmują strój ochronny.

7.      Sala w której przebywał pracownik jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.

8.      Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.

9.      Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.

 


                                                                                                                      Załącznik 8

                                                                                                                      do Zarządzenia Dyrektora nr 21

                                                                                                                      z dnia 30.08. 2021 r.

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Szkoły

1.      Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo prze e-dziennik, pocztę służbową nauczyciela lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę.

2.      W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.

3.      W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.2.

4.      Przed wejściem na teren szkoły, rodzic dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym, zgłasza pracownikowi szkoły spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Pracownik dane wpisuje do księgi wejść szkoły.

5.      Pracownik ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.

6.      W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub funkcjonowania szkoły, rodzic może kontaktować się z nauczycielem telefonicznie przez e-dziennik lub pocztę służbową.

7.      Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się telefonicznie w godzinach pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 lub od 12.00 do 15.00 oraz indywidualnie w sytuacjach szczególnych po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2, 3,4.

8.      W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować się telefonicznie z dyrektorem
budynek A - tel. 91 321 37 07, budynek B – tel. 91 321 34 65 lub drogą mailową przez e-dziennik lub pocztę służbową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

wicedyrektorami:

oddział zero i klasy I - IV – tel. 91 321 37 07 lub mailowo przez e-dziennik lub pocztę służbową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

klasy V - VI – tel. 91 321 34 65 lub mailowo przez e-dziennik lub pocztę służbową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

klasy VII – VIII – tel. 91 321 34 65 lub mailowo przez e-dziennik lub pocztę służbową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

lub bezpośrednio po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2,3,4.

9.      Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze organizowane przez nauczycieli świetlicy szkolnej, kontaktują się w sprawach pilnych z wicedyrektorem szkoły tel. 91 321 37 07 lub mailowo przez e-dziennik lub pocztę służbową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10.   Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z sekretariatem szkoły budynek A -  tel. 91 321 37 07 budynek B – tel. 91 321 34 65.

11.   Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki od 730 do 1530.


                                                                                                                      Załącznik 10

                                                                                                                      do Zarządzenia Dyrektora nr 21

                                                                                                                      z dnia 30.08. 2021 r.

Procedura przyjęcia dostaw gotowych posiłków

1.      Pracownik firmy, dostarcza posiłki o wyznaczonej porze.

2.      Pracownik firmy dostarczający posiłki i produkty do szkoły jest zobowiązany do stosowania środków ochrony osobistej.

3.      Posiłki przewożone są w termosach transportowych zgodnie z wymogami ustawy o żywieniu zbiorowym.

4.      Pracownik kuchni przyjmuje przywiezione posiłki w termosach w wejściu do bloku żywieniowego.

5.      Miejsce wyznaczone na dostarczenie posiłków jest wcześniej dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym przez pracownika kuchni wskazanego przez Dyrektora.

6.      Przed przyjęciem dostawy, pracownik kuchni jest zobowiązany przejść procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim środkiem zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje zabezpieczenie osobiste w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki zgodnie z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych.

7.      Po zakończonej procedurze dostawy posiłków do szkoły, powierzchnie dotykowe
w pomieszczeniu, w którym odbywała się dostawa są dezynfekowane środkami dezynfekcyjnymi przez pracownika obsługi szkoły wskazanego przez dyrektora.

8.      Po zakończonej dezynfekcji personel zdejmuje zgodnie z instrukcją jednorazowe środki ochrony osobistej, wyrzuca je do przeznaczonego do tego celu pojemnika oraz przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk.

Dystrybucja obiadów na czas epidemii COVID-19

1.      Przed przystąpieniem do wydawania z wydawalni obiadów dla uczniów, pracownik szkoły, przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje środki ochrony osobistej
w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki zgodnie z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych.

2.      Uczniowie spożywają posiłek w stołówce szkolnej, przy stołach z zachowaniem dystansu społecznego nie mniejszego niż 1,5 metra.

3.      Przy jednym stoliku może spożywać posiłek max. 2 dzieci.

4.      Uczniowie siedzą po przeciwnych stronach stołu.

5.      W miejscu wyznaczonym w wydawalni posiłków pracownik wydaje obiad uczniom
na talerzach, wykłada je na zdezynfekowane miejsce odbioru przez ucznia posiłku.

6.      Uczeń po odbiorze obiadu siada na wyznaczone miejsce przy stole.

7.      Po zakończeniu jedzenia, uczeń oddaje talerz i sztućce w wyznaczonym miejscu zwrotu naczyń w stołówce szkolnej.

8.      Po spożyciu posiłku przez uczniów, pracownik obsługi szkoły myje i dezynfekuje stoły i krzesła oraz miejsce wydawania posiłków przed wydaniem obiadu kolejnej grupie uczniów.

9.      Naczynia zużyte dezynfekuje zgodnie z procedura HACCP.

10.   Po wykonaniu czynności, pracownik zdejmuje jednorazowe środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązująca z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych i przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk.

11.   Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania posiłków, pod opieką nauczycieli grupy.

12.   Pracownik obsługi szkoły, wyznaczony przez dyrektora myje i dezynfekuje stoły po posiłku zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji.

Dezynfekcja miejsc spożywania posiłków na czas epidemii COVID-19

1.      Po każdym posiłku miejsce jego spożywania jest dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym przez pracownika obsługi wskazanego przez dyrektora zgodnie
z instrukcją. Dotyczy to w szczególności blatów stołów, miejsca wydawalni posiłku
i krzesełek. Karta kontroli dezynfekcji stanowi załącznik nr 1.

2.      Pracownik dokonujący dezynfekcji jest zobowiązany do korzystania ze środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki.

3.      Przed i po zastosowaniu środków ochrony osobistej osoba dokonująca dezynfekcji jest zobowiązana przejść procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim środkiem.

4.      Zużyte i zdjęte środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki) oraz ściereczki jednorazowe pracownik wrzuca do przeznaczonego pojemnika zamykanego znajdującego się w pomieszczeniu wyznaczonym.


                                                                                                                      Załącznik 10

                                                                                                                      do Zarządzenia Dyrektora nr 21

                                                                                                                      z dnia 30.08. 2021 r.

Procedura i harmonogram wydawania posiłków

1.      Dzieci przed posiłkiem myją lub dezynfekują ręce.

2.      Przed rozpoczęciem wydawania i spożywania posiłku w stołówce szkolnej, pracownik szkoły dezynfekuje stoły i krzesła i miejsce wydawania posiłku.

3.      W wyznaczonej dla grupy godzinie, pracownik szkoły wyposażony w środki bezpieczeństwa wydaje uczniom porcje w miejscu wydawania posiłków.

4.      Dzieci odbierają posiłek i siadają po dwoje do stolików.

5.      Po wyjściu ze stołówki, nauczyciel prowadzi dzieci do łazienki w celu dokonania przez nie czynności higienicznych zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Po spożytym posiłku dzieci myją ręce i twarz w łazience i wycierają dokładnie w ręczniki jednorazowe.

6.      Pracownik obsługi myje i dezynfekuje miejsca spożywania posiłków przez dzieci zgodnie z instrukcją w procedurze.

Harmonogram wydawania posiłków:

Obiady – budynek A

Przerwy: 11:30; 12:25; 13:30

Obiad – budynek B

Przerwy: 11:30; 12:25; 13:30

 


                                                                                                                      Załącznik 11

                                                                                                                      do Zarządzenia Dyrektora nr 21

                                                                                                                      z dnia 30.08. 2021 r.

Procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych

1.      Zgodnie z wytycznymi przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

2.      Zabawki dziecko po skończonej zabawie wkłada do pojemnika przeznaczonego na dezynfekcję. Pracownik szkoły dokonuje czynności dezynfekcyjnych, a następnie przynosi zabawki do użytku dla dzieci.

3.      Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy po zajęciach odłożyć do kosza na przedmioty do dezynfekcji. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły.


                                                                                                                      Załącznik 12

                                                                                                                      do Zarządzenia Dyrektora nr 21

                                                                                                                      z dnia 30.08. 2021 r.

Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii):

1.      Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).

2.      Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane


                                                                                                                      Załącznik 13

                                                                                                                      do Zarządzenia Dyrektora nr 21

                                                                                                                      z dnia 30.08. 2021 r.

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej

1.      Uczniowie bezpośrednio po wejściu do pracowni dezynfekują ręce.

2.      Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.

3.      Po zakończonych zajęciach, uczniowie dezynfekują ręce.


                                                                                                                      Załącznik 14

                                                                                                                      do Zarządzenia Dyrektora nr 21

                                                                                                                      z dnia 30.08. 2021 r.

Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych
i specjalistycznych.

1.      Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali dezynfekują ręce.

2.      Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.

3.      Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę.

4.      Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.

5.      Przed wyjściem z sali, uczniowie dezynfekują ręce.


                                                                                                                      Załącznik 15

                                                                                                                      do Zarządzenia Dyrektora nr 21

                                                                                                                      z dnia 30.08. 2021 r.

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym

1.      W oddziale przedszkolnym stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2.      Oddział przedszkolny pracuje w godzinach od 800 do 1330.

3.      Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym może maksymalnie wynosić 25 dzieci.

4.      Zalecane jest, aby grupa przedszkolna przebywała w wyznaczonej i stałej sali, zaś grupą opiekowali się Ci sami opiekunowie.

5.      Z sali zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, puzzle, książki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

6.      Każde dziecko, które bawiło się zabawką, po zabawie odkłada ją do pojemnika przeznaczonego na zabawki do dezynfekcji. Następnie zabawki te są myte, dezynfekowane tak, aby kolejne dziecko mogło skorzystać z zabawki.

7.      Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swojej sali.

8.      Stoliki i krzesełka będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każde dziecko.

9.      Oddział przedszkolny nie będzie organizował wyjść poza teren placówki.

10.   W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw lub boiska szkolnego. Urządzenia znajdujące się na boisku szkolnym na zakończenie każdego dnia pracy są dezynfekowane.

11.   Boisko szkolne zamknięte jest dla rodziców upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

12.   W przestrzeni wspólnej – korytarze na terenie szkoły obowiązują maseczki.

13.   Ograniczone jest  przebywanie w placówce osób z zewnątrz.

14.   Przy wejściu do szkoły obowiązkowo umieszcza się płyn do dezynfekcji rąk.

15.   W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

16.   W dostępnym miejscu - na tablicy ogłoszeń w przedsionku szkoły umieszcza się numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

Zasady przyprowadzania/odbierania dzieci do przedszkola

1.      Do oddziału przedszkolnego w szkole nie będą wpuszczane dzieci z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.

2.      Dzieci do oddziału przedszkolnego są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

3.      Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do oddziału przedszkolnego.

4.      Przed wejściem do szkoły za zgodą rodziców dzieciom mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik. Jeżeli temperatura będzie równa lub wyższa 38 o C rodzice dziecka będą informowani i proszeni o odebranie dziecka ze szkoły.

5.      W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatce do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatce.

6.      Rodzice wchodzą jedynie do przedsionka szkoły.

7.      Jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie/odebranie dziecka zachowując przepisowe odległości 1,5 metra, w tym na zewnątrz budynku szkoły.

8.      W przedsionku szkoły dziecko przyprowadzane jest przekazywane przez rodzica pracownikowi szkoły wyznaczonemu przez Dyrektora placówki.

9.      Dziecko nie może wnosić do budynku zabawek ani przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.

10.   Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do przedszkola umyło ręce a następnie odprowadza je do grupy, w której dziecko będzie odbywało zajęcia.

11.   Rodzic odbierający dziecko z przedszkola przedstawia się lub okazuje dokument tożsamości i prosi o odbiór dziecka.

12.   W przypadku gdy dzieci przebywają na boisku szkolnym, rodzic odbiera dziecko przez główne drzwi wejściowe do budynku.

13.   Pracownik odprowadza dziecko do przedsionka szkoły i oddaje dziecko rodzicowi.

14.   W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować się telefonicznie z dyrektorem budynek A - tel. 91 321 37 07, budynek B – tel. 91 321 34 65 lub drogą mailową przez e-dziennik lub pocztę służbową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

wicedyrektorem: oddział zero– tel. 91 321 37 07 lub mailowo przez e-dziennik lub pocztę służbową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15.   Rodzic może skontaktować się z nauczycielem opiekującym się dzieckiem za pośrednictwem e-dziennika lub poczty służbowej nauczyciela.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

1.      Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada maseczkę lub przyłbicę i rękawiczki jednorazowe.

2.      Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.

3.      Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która
w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.

4.      Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).

5.      Dziecko prowadzone jest do izolatki, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców.

6.      Osoba wyznaczona przez Dyrektora przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu najlepiej przodem do okna, założyć maskę jednorazową, zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki.

7.      Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.

8.      Nauczyciel otwiera okno.

9.      Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje dzieci, aby umyły ręce, zdezynfekowały.

10.   Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.

11.   Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły.

12.   Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, którzy wykazują objawy w momencie przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.

13.   Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.

14.   Podczas organizacji pracy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mieszka I uwzględniane są na bieżąco  wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki.