Procedury od 17.05.2021

 

Podstawy prawne wprowadzenia kształcenia w formie zdalnej.

Podstawy prawne do wprowadzenia zdalnego kształcenia:

1.      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz. U. z 2020r. poz.1960.

3.      Rozporządzenie MEN z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4.      Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830 i 1859.

5.      Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm. w 2020 r. poz. 1386).

6.      Ustawy  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)

 


Regulamin pracy szkoły w okresie wprowadzenia hybrydowej formy kształcenia.

Załącznik 1

 do Zarządzenia Dyrektora Nr 15 2020/2021

 z dnia 04.05.2021 r.

Regulamin organizacji pracy szkoły

od dnia 17.05.2021r. do 29.05.2021r. w systemie hybrydowym

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Regulamin organizacji pracy w systemie hybrydowym (mieszanym) określa formy
i sposób realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w Szkole Podstawowej nr 6
im. Mieszka I w Świnoujściu w okresie częściowego ograniczenia jej funkcjonowania ze względu na zwiększone ryzyko zagrożenia uczniów i pracowników zakażeniem Covid-19.

2. Częściowe zawieszenie funkcjonowania szkoły zgodnie ze zmieniającym rozporządzeniem w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

3. Czas ograniczenia funkcjonowania szkoły od 17.05.2021 r. do 28.05.2021 r. dotyczy uczniów klas I - VIII. W przypadku ustąpienia zagrożenia zdrowia uczniów i pracowników zarządzenie Dyrektora z dnia 17.05.2021 r. traci moc.

4. Regulamin obowiązuje całą społeczność szkolną i wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu.

5. Za organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada Dyrektor szkoły.

§ 2. 1. Zasady organizacji pracy szkoły.

2. W okresie od 17.05.2021 r. do 28.05.2021 r. organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego wygląda następująco:

1)      w oddziale przedszkolnym zajęcia są prowadzone w szkole, zgodnie z planem lekcji. Zajęcia odbywają się w sali przydzielonej na dzień 1 września;

2)      w klasach I-III szkoły zajęcia dydaktyczne są prowadzone w szkole, zgodnie z planem lekcji. Zajęcia odbywają się w budynku A i salach przydzielonych dla danej klasy;

3)      od dnia 17.05.2021 r. do 19.05.2021 r.

·        w budynku A klasy: 4b, 4d, 5a będą uczyć się stacjonarnie a klasy: 4a, 4c, 4e, będą uczyć się zdalnie za pomocą Microsoft Teams;

·        w budynku B klasy: 6b, 6c, 6e, 7a, 7d, 7e będą uczyć się stacjonarnie a klasy: 6a, 6d, 6f, 7b, 7c, 7f będą uczyć się zdalnie za pomocą Microsoft Teams;

4)      w dniach: 20.05.2021 r. 21.05.2021 r. 24.05.2021 r i 28.05.2021 r.

·        w budynku A klasy: 4a, 4c, 4e będą uczyć się stacjonarnie a klasy: 4b, 4d, 5a, będą uczyć się zdalnie za pomocą Microsoft Teams;

·        w budynku B klasy: 6a, 6d, 6f, 7b, 7c, 7f będą uczyć się stacjonarnie a klasy: 6b, 6c, 6e, 7a, 7d, 7e będą uczyć się zdalnie za pomocą Microsoft Teams;

5)      klasy: 8a, 8b, 8c, 8d będą uczyć się stacjonarnie w dniach od 17 do 21.05.2021 r. a następnie w dniach: 24.05.2021 r. i 28.05.2021 r. będą uczyć się zdalnie za pomocą Microsoft Teams;

6)      sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci oraz ten fakt odnotowywać w zeszycie wietrzenia klasy;

7)      do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych;

8)      uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które podczas zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce;

9)      uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przedsionka szkoły zachowując zasady:

·        1 opiekun z dzieckiem;

·        dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min 1,5 m;

·        dystansu od pracowników szkoły min.1,5 m

·        opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli ( m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk);

·        rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły;

·        uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów;

10)   świetlica szkolna funkcjonuje bez zmian dla uczniów klas I-III. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji oraz ten fakt odnotowywać w zeszycie wietrzenia świetlicy;

11)   sprzęty sportowe i inne przedmioty używane podczas zajęć należy odłożyć w wyznaczone pojemniki do dezynfekcji;

12)   zaleca się korzystania przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły;

13)   rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

14)   Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

15)   uczniowie klas IV-VIII odbywają zajęcia w formie zdalnej za pomocą MS TEAMS;

16)   nauczyciele uczący w klasach IV-VIII zajęcia w systemie zdalnym prowadzą na terenie szkoły;

17)   zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne prowadzone są w szkole, zgodnie z planem dla uczniów klas I - VIII z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

18)   Dla uczniów klas IV-VIII uczących się zdalnie obowiązuje zapis „W przypadku szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV–VIII, szkół podstawowych dla dorosłych oraz szkół ponadpodstawowych, o których mowa w § 1a ust. 1, w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3a, w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:

1) zorganizować zajęcia w szkole lub

2) umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.”

19)   stołówka szkolna pracuje zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS z 17.05.2021r z zachowaniem reżimu sanitarnego;

20)   biblioteka szkolna pracuje w godzinach ustalonych na dzień 1 września 2020 r.;

21)   korzystanie z przerw nie rzadziej niż co 45 minut zgodnie z harmonogramem przerw;

22)   uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa;

23)   nauczyciele zobowiązani są do noszenia maseczek podczas prowadzenia lekcji w klasach I-VIII.

24)   praca specjalistów w klasach I - VIII pozostaje bez zmian;

25)   potrzebę konsultacji rodzica z nauczycielem dopuszcza się na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego;

§ 3.1. Nauczanie zdalne i zasady jego prowadzenia obowiązuje uczniów klas IV-VIII.

2. W okresie częściowego czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły wprowadza się formę kształcenia na odległość.

3. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest e-dziennik i Microsoft 365 – Teams

4. Na platformie edukacyjnej założone są indywidualne konta uczniów.

5. Z platformy internetowej korzystają uczniowie i nauczyciele.

6. Nauczyciele na w/w platformie mogą:

1)       prowadzić lekcje online (lekcja nie może trwać krócej niż 30 minut zaś 15 minut to konsultacje z nauczycielami);

2)       zamieszczać i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, nagraną lekcją;

3)       zamieszczać i wykorzystywać prezentacje;

4)       zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych z materiałami edukacyjnymi;

5)       zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla ucznia.

7. Do zajęć prowadzonych przez nauczycieli bezpośrednio z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się:

1)       prowadzenie zajęć online;

2)       prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych dostępnych form komunikowania się na odległość;

8. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia – w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu
z nauczycielami danej szkoły i po poinformowaniu rodziców dziecka (ucznia) o sposobie realizacji zajęć.

9. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

1)       z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicami, w formach określonych
w pkt 8;

2)       przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia;

3)       przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.

10. Zasady przekazywania uczniowi materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy uczeń nie ma dostępu do odpowiedniej platformy:

1)       każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw komputerowy, tablet, iPhone) oraz przekazuje zgromadzone informacje na skrzynkę mailową dyrektora szkoły;

2)       w przypadku, kiedy uczeń nie ma dostępu, wychowawca informuje o tym fakcie dyrektora szkoły i nauczycieli uczących w danej klasie. Uczeń ,który nie ma warunków w domu z  korzystania metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor szkoły ma obowiązek :

       1) zorganizować zajęcia w szkole lub

      2) umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.”

11. Począwszy od 18.01.2021 r. rodzice uczniów ,którzy nie posiadają odpowiedniego sprzętu do zdalnej nauki mają prawo wystąpić do dyrektora szkoły o jego użyczenie na zasadach określonych przez Prezydenta Miasta Świnoujście. Dyrektor szkoły użycza sprzęt na podstawie umowy użyczenia.

§ 4.1. Formy współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego współpracy z uczniami i rodzicami.

2. Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje Dyrektor szkoły.

3. Problemy zgłaszane nauczycielom przez uczniów i rodziców w trybie pilnym mają być przekazywane Dyrektorowi szkoły.

4. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez Dyrektora poprzez e-dziennik, pocztę służbową, w razie potrzeby bezzwłocznego udzielenia odpowiedzi na informacje.

5. Nauczyciel prowadzący lekcje czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy. O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły.

§ 5.1. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w klasach IV-VIII.

2. Dobór treści kształcenia należy dokonywać do ustalonego tygodniowego rozkładu lekcji w klasie oraz z uwzględnieniem przedłożonych przez nauczycieli zmian w programach nauczania.

3. Nauczyciel planując treści nauczania jest obowiązany uwzględnić możliwości psychofizyczne uczniów w podejmowaniu wysiłku, warunki rodzinne dziecka, zróżnicowanie zajęć w danym dniu, łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

4. Zakres dobranych treści e-lekcji ma uwzględniać czas jej trwania – 30 minut zaś 15 minut to konsultacja z nauczycielem.

5. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości
i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane
z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.

6. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.

7. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.

8. Zobowiązuje nauczycieli uczących w klasach IV-VIII do wpisywania w e- dzienniku tematów zajęć, zadań domowych i planowane sprawdziany.

§ 6.1. Ocenianie uczniów w nauczaniu na odległość

2. Ocenianie bieżące polega na wystawieniu oceny zgodnie z przyjętą skalą stopni w szkole, z uwzględnieniem w szczególności: co uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawy, a także wysiłku wkładanego w wykonanie zadania przez ucznia za:

1)      odpowiedzi ustne w czasie zajęć on-line;

2)      wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on-line;

3)      wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną drogą elektroniczną, np. w formie projektu, prezentacji, plakatu, karty pracy;

4)      testy on-line udostępnione na wybranej platformie.

3. Prace wykonywane przez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

4. Liczba zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, mając jednak na uwadze wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków higieny.

5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.

6. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.

7. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w inny sposób.

8. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.

9. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły przy ustalaniu oceny zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym.

10. Podczas zdalnego nauczania obowiązują takie same zasady jak podczas lekcji tradycyjnych.

11. Oceniając zachowanie uczniów bierzemy pod uwagę min.

a)      kulturę osobistą,

b)      kulturę języka,

c)      szacunek dla innych osób,

d)      zachowanie norm etycznych,

e)      dbałość o swoje bezpieczeństwo i zdrowie.

f)       systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, – przy czym poprzez potwierdzenie spełnienia obowiązku szkolnego rozumie się w tym przypadku logowanie się na kontach  wskazanych przez nauczyciela lub dyrektora oraz wymianę z nauczycielem informacji dotyczących sposobu wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela,

g)      uczciwość w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela; (w szczególności nie jest dopuszczalne kopiowanie prac lub ich niesamodzielne wykonanie przez ucznia),

h)      aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

12. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

13. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line

§ 7.1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania

2. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym.

3. Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności i wpisuje się w dzienniku elektronicznym.

§ 8.1. Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców.

2. Rodzic dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem
w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia
w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na maile nauczycieli, itp.).

3. Rodzice uczniów klas IV-VIII czuwają nad prawidłową pracą dziecka w domu
i terminami przesyłania nauczycielowi wykonanych zadań w czasie wskazanym przez nauczyciela.

4. Rodzice uczniów klas IV-VIII są w kontakcie z nauczycielami i wychowawcami. Sprawdzają dzieciom treści i zadania przekazywane przez nauczyciela, wspomagają
w utrwalaniu wiedzy, pozyskiwaniu nowych wiadomości z wykorzystaniem proponowanych przez nauczyciela pomocy i źródeł, sprawdzają czy wykonane przez dziecko zadania zostały wysłane na wskazany adres komunikacji elektronicznej nauczycielom.

5. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym.

6. Nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych w roku szkolnym 2020/2021 pomocą pedagogiczno–psychologiczną, zgodnie z zaleceniami poradni pp.

7. Rodzice wspomagają swoje dzieci w nauce zdalnej przez czuwanie nad prawidłowością odrabiania prac domowych, wykonywania zadań przez dzieci, kontakty z nauczycielami.

§ 9.1. Postanowienia końcowe

2. Dyrektor szkoły przekazuje dokument nauczycielom, rodzicom i uczniom szkoły w celu zapoznania się i przestrzegania.

3. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia online.

4. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej
i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami.

5. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy
z zachowaniem drogi służbowej.

6. W sprawach administracyjnych (wydawanie zaświadczeń, legitymacji, użyczenie sprzętu komputerowego, itp.) należy kontaktować się elektronicznie z sekretariatem szkoły.
adres do kontaktu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                                                                                                                                                               

 


Aneks do zarządzenia nr 4/2021 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

Działając na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem
i zwalczaniem COVID-19 oraz ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r.  poz. 910 i 1378 oraz z 2021r. poz.4).

Zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wprowadzeniem kształcenia hybrydowego w placówce, wprowadzam od dnia 18.01. 2021 r. do 31 stycznia 2021r. częściowe ograniczenie funkcjonowania szkoły, które dotyczy klas IV-VIII. Termin wydłużony do 14.02.2021 r.

§ 2. Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

od dnia 18.01.2021r. do 31 stycznia 2021r.  klasy IV-VIII obowiązuje nauczanie zdalne za pomocą MS TEAMS zaś klasy I-III Szkoły Podstawowej nr 6 w Świnoujściu przebywają na terenie szkoły i prowadzą kształcenie stacjonarne. Termin wydłużony do 14.02.2021 r.

§ 3. Zobowiązuję nauczycieli uczących klasy IV-VIII do opracowania tygodniowego zakresu treści kształcenia z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania do realizowania w oddziale uwzględniając w szczególności:

1)      równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

2)      możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

3)      łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

§ 4. Na okres zdalnego nauczania polecam nauczycielom uczącym klasy IV-VIII wprowadzenie zmian w przedmiotowym systemie oceniania (wymaganiach edukacyjnych) w zakresie:

1)      wskazanie form pracy ucznia podlegających ocenianiu w pracy zdalnej;

2)      sposobu komunikowania uczniom i rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci;

3)      sposobu potwierdzania obecności uczniów na zajęciach zdalnego nauczania;

Wprowadzone zapisy mają być zgodne z regulacjami określonymi w Statucie Szkoły.

§ 5. Zmiany wchodzą w życie z dniem 01.02.2021 r.